ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  • Neredeyim :
  • SSS

SSS

 

Soru:   Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezinin kuruluş amacı nedir?

Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi , Türk halk kültürünü tanıtmak ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Soru:   Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi ne zaman kurulmuştur?

1966 yılında kurulmuştur.

Soru:   Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine belgeler nasıl kazandırılmaktadır?

Belgeler Halk kültürü Bilgi Belge Merkezine folklor araştırmacıları tarafından yurt içi ve dışında yapılan alan araştırmaları sonucu, bağış, satın alma ve diğer arşivlerden kopyalama şeklinde kazandırılmaktadır.

Soru:   Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine belge kabulü nasıl yapılmaktadır?

Başvuru sonucu Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine teslim edilen belgeler “Alt ve Üst Değerlendirme Komisyonlarınca” ayrı ayrı değerlendirilir. Üst komisyonca arşivlik değeri bulunan belgeler, Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine kayıt edilir.

Soru:  Halk Kültürü Bilgi Belge Merkezinde belgeler nasıl kayıt edilir?

Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine kabul edilen belgelerin her biri ayrı demirbaş numarası alır.

Soru:   Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezinde belgeler nasıl saklanır?

Belge asılları teknik ve fiziki durumlarına uygun özel kutularda ve ahşap dolaplarda belirli bir ısı ortamında muhafaza edilmektedir.

Soru:   Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezinden kimler yararlanabilir?

Halk kültürü alanında çalışmak isteyen bilim adamı, uzman, araştırmacı, yüksek okul öğrencileri, kurum ve kuruluşlar yararlanabilir.

Soru:   Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine başvuru nasıl yapılmaktadır?

Şahsen başvurmak esas olup başvurunun kabulü ilgili amirlerin iznine tabidir.

Soru:   Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi belgelerinden yararlanma ücretli midir?

08.01.2002 tarih ve 4736 sayılı yasa gereği Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi belgelerinden yararlanma ücretlidir.

Soru:   Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi belgeleri nasıl ücretlendirilir?

Bakanlığın Folklor Ürünlerini Derleme ve Değerlendirme Yönetmeliği’nde belirtilen ölçütlere göre ücretlendirilir.

Soru:   Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezinde ne tür belgeler bulunmaktadır?

Halk kültürü Bilgi Belge Merkezinde: - Ses Bandı, - Fotoğraf, - Slayt, - Belgesel Video Bant, - Yazılı Belge, - Nadir Eser, - Nota, - Plak, - Mikro Film, - Etnografik Eşya, - MD ve - CD bulunmaktadır.

Soru:   Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezinde bulunan belge türlerinin konuları nelerdir?

Halk kültürü unsurlarını içeren tüm konularda belge bulunmaktadır.

Soru:   Halk kültürünün içerisine hangi konular girer?

Halk kültürünün konuları aşağıda gösterilen başlıklarla anlatılabilir: - Genel Halk Bilim (Folklor) - Dil - Bibliyografya - Aşık-Tekke Edebiyatı - Anlatmalar - Halk Şiirleri (Yaratıcısı Belli Olamayanlar) - Kalıplaşmış Sözler - Yaşamın Dönüm Noktaları ( Gelenek-Görenek) - Halk Bilgisi ( Günlük Yaşam- Geleneksel Kurumlar) - Bayramlar, Törenler, Kutlamalar, Özel Günler - İnanışlar - Geleneksel Türk Tiyatrosu - Oyun-Spor - Halk Oyunları (Dansları) - Halk Müziği ve diğer Müzik Türleri - Geleneksel Halk Sanatları ( Giyim-Zanaat Halk Resmi) - Mimari (Halk Yapı Sanatı) - Beslenme ( Yiyecek-İçecek-Mutfak-Kiler) - Dünya Dilleri - Coğrafya

Soru:   Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezinde bulunan her belge hizmete sunulur mu?

Belgelerin asılları kullanıma verilmez. Araştırmacılar tarafından yapılan alan araştırma bantları, yazılı belgeler ve notalar arşive teslim tarihinden itibaren üç (3 yıl) yıllık bekleme süresi sonunda hizmete açılır. El yazmaları ve nadir eserler arasında tek veya sanat değeri fazla olan eserler, Genel Müdürlük izni ile hizmete sunulur.

Soru:   Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezinden belge nasıl alınabilir?

Görsel, işitsel, işitsel-görsel ve yazılı belgelerin CD, disket, video bant ve fotokopi yapılmış örneklerinden yararlandırılır.

Soru:   Ne tür sergiler açılıyor?

El Sanatları Sergileri,Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Sergileri, Halk Kültürü Fotoğraf Sergileri, Karagöz Tasvirleri Sergileri, Özel Konulu Fotoğraf Sergileri vb.

Soru:   Sergiler planlı mı?

Genel Müdürlükçe veya Bakanlığın diğer birimlerince istenilmekte, diğer kurum ve kuruluşlardan gelen talep üzerine de açılabilmektedir.

Soru:   Halk Kültürü Alan Araştırmaları Nasıl Yapılır ?

Tanım; Genel Müdürlüğün folklor araştırmacıları tarafından yapılacak ve gerektiğinde başka kurum ve kuruluşlardan katılımcıların da yer aldığı halk kültürü alan araştırmaları ; -Alan araştırmaları, -Literatür çalışmaları olmak üzere iki şekilde yapılır. Araştırma; -Halk kültürünün tüm konularının, halk bilimin araştırma yöntemlerine uygun olarak derleme, sınıflama, çözümleme, yorumlama ve değerlendirerek geleceğe dönük çıkarımlarda bulunmayı ifade eder. -Gerek alan araştırması gerek literatür araştırması olsun, konuyla ilgili tüm çalışmalar proje kapsamında yapılır. Araştırma ekibi; -Araştırma ekibi öncelikle Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü folklor araştırmacılarından oluşur. -Gerekli görüldüğü durumlarda araştırmalara Genel Müdürlük folklor araştırmacıları dışında üniversite ve çeşitli kurum ve kuruluşlardan akademisyen, araştırmacı ve uzman katılır.

Soru:   Genel Müdürlüğümüze, Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları olarak kimler başvurabilir?

“Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarının Tespit ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönerge” uyarınca,

a) Halk Aşıkları-Ozanları, Şairleri ve Cem Aşıkları-Zakirler,

b) Mahalli Sanatçılar

c) Geleneksel El Sanatı ve Sanatkarları

ç) Geleneksel Tiyatro Sanatçıları başvurabilir.

Soru:  Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarında Genel Değerlendirme Ölçütleri nelerdir?

Değerlendirme Kuruluna katılacaklarda öncelikle,

a) Geleneksel bilgiye sahip olmak,

b) Bilgisini geleneksel aktarım yoluyla öğrenmiş olmak,

c) Gelenek aktarıcısı niteliğini taşıyor olmak,

ç) Tanınır olmak

d) Sağladığı katkı yer almaktadır.

Soru:  Değerlendirme Kurulları Kimlerden Oluşur?

Değerlendirme Kurulları,”Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarının Tespit ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönerge”si uyarınca, Komisyon Başkanı,ilgili Şube Müdürü,folklor araştırmacısı, akademisyen veya alanında yeterliliği genel kabul görmüş kişilerden olmak üzere en az beş üyeden oluşur.

Soru:   Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarının Değerlendirmeye Katılabilmesi için, başvuru şekli nasıl olmalıdır?

Değerlendirme Kuruluna katılacak, somut olmayan kültürel miras taşıyıcıları, Genel Müdürlüğümüz web sayfasında yer alan Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Başvuru ve Bilgi Formunu ekleriyle birlikte eksiksiz tamamlayarak Genel Müdürlüğümüze gönderilmeleri gerekmektedir.

Soru:  Tanıtım kartı nasıl verilir?

”Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi Hizmetleri Yönetmeliği” hükümleri gereğince kayıt işlemleri yapılarak, kaydolanlara “Sanatçı Tanıtma Kartı” verilir ve adreslerine gönderilir.

Soru:   Halk Kültürü Bilgi Belge Merkezinde belgeler nasıl kaydedilir?

“Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi Hizmetleri Yönetmeliği” ve “Taşınır Mal Yönetmeliği “hükümlerince kayıt altına alınır.

Soru:   Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezinde yararlanmak ücretlimidir?

“Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi Hizmetleri Yönetmeliği” hükümleri ve belge özelliklerine göre ücretlendirilir.

Soru:   Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine internet üzerinden erişim var mı dır?

Çalışmalar devam etmektedir.

Soru:   “Söküm Taşıyıcılarının Tespit ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönerge” ile “Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi Yönetmeliği” hakkında daha geniş bilgiye nasıl ulaşılır?

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü sayfasından ulaşılabilir.

Soru:   Ne tür etkinlikler desteklenmektedir?

Kültürel değerlerimizin, küreselleşme ile birlikte, hızla değişmeye hatta yok olmaya başlaması nedeniyle, Bakanlığımızca belirlenen kültür politikaları çerçevesinde, kültürümüzün sahiplenilmesi; değişimi kucaklayan sağlıklı, ilkeli, gelişime odaklı kültür programlarıyla kaybolmaya yüz tutmuş kültürel miras niteliğindeki değerlerimizin özgünlüğünün korunması, yaşatılması, geliştirilmesi ve kuşaktan kuşağa aktarılması amacına yönelik projeler desteklenmektedir.

Soru:   Kimler başvurabilir?

Belediyeler, İl Özel İdareleri, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ile asıl amacı kültür, sanat, turizm ve tanıtım faaliyeti olan Dernek ve Vakıflar destek için başvuruda bulunabilmektedir

Soru:   Başvuru yaparken hangi belgeler olmalı?

Yerel Yönetimler için:

1-Talepte bulunulan teşekkülün adını, adresini, yardım talebinin özetini içeren başvuru yazısı.

2-Proje (ad, amaç, tarih, yer, maliyet tablosu, program),

3-Etkinliğe katılacak kişi veya toplulukların listesi (sanatçı, bilim adamı vs.),

4-Mülki idare amirliğinden (valilik-kaymakamlık) alınan izin belgesi.

5-Etkinlik tarihinin değişmesi halinde, İl Müdürlüğüne yazılı olarak önceden bilgi verilmek zorundadır. Yeni etkinlik tarihinden önce mülki idare amirliğinden alınan yeni tarihli izin belgesi ve etkinlik programı İl Müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa gönderilecektir.

Dernek ve Vakıflar için:

1-Talepte bulunulan teşekkülün adını, adresini, yardım talebinin özetini içeren başvuru yazısı.

2-Kuruluş sözleşmesi, senedi veya tüzüğünün onaylı örneği (Onay işlemi başvuru sırasında İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinde ve il Dernekler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilebilir)

3-Proje (ad, amaç, tarih, yer, maliyet tablosu, program)

4-Etkinliğe katılacak kişi veya toplulukların listesi (sanatçı, bilim adamı vs.),

5-Mülki idare amirliğinden (valilik-kaymakamlık) alınan izin belgesi.

6-Etkinlik tarihinin değişmesi halinde, İl Müdürlüğüne yazılı olarak önceden bilgi verilmek zorundadır. Yeni etkinlik tarihinden önce mülki idare amirliğinden alınan yeni tarihli izin belgesi ve etkinlik programı İl Müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa gönderilecektir.

Proje Raporu

İzin Belgesi Örneği

Soru:   Başvuru nereye yapılır?

Başvurular etkinlik tarihinden en az 30 gün önce etkinliğin yapılacağı ilin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne yapılır.

Soru:   Başvuru ne zaman yapılır?

Başvurular etkinlik tarihinden en az 30 gün önce yapılır.

Soru:   Ödenek aktarımı nasıl gerçekleştirilir?

Ödenek Aktarımı Nasıl Gerçekleştirilir?

Komisyonca karara bağlanan ve Bakan tarafından onaylanan yardımlar, teşekkül ile Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü arasında protokol (Ek:1) imzalanmasını müteakip, İl Müdürlüğünün gerekli incelemelerini tamamlaması ve etkinlik raporlarını ilgili Genel Müdürlüğe göndermesinin ardından ödenir.

Teşekkül, harcama belgelerinin, sonuç raporunu (Ek.2), etkinlikle ilgili bilgi, belge ve her türlü dokümanın birer örneğini, etkinliğin bitimini müteakip bir ay içinde İl Müdürlüğüne vermek zorundadır.

EK-1:Protokol

EK-2:Sonuç Raporu Formu

Soru:   Başvuruları kimler değerlendirir?

İl Müdürlüklerince Bakanlığa gönderilen projelerin hangilerine ne kadar yardım yapılacağı Müsteşar başkanlığında ilgili Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanından oluşan komisyonca incelenerek karara bağlanır.

Soru:   Yaygın Kültür Eğitimi kapsamında neler yapılmaktadır?

Bakanlığımızca 29 Nisan 2003 gün ve 25093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4848 Sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun’un 2. ve 13. maddelerine dayanılarak 29.08.2009 tarihli ve 27334 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sanatları Kursları Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda yürütülen ve milli kültürümüzü geliştirme faaliyetleri çerçevesinde kaybolmaya yüz tutan Türk süsleme sanatlarını ve geleneksel el sanatlarımızı yaşatmak, tanıtmak, tahribini ve yok olmasını önlemek, bu sanatları aslına uygun olarak öğretip eğitilmiş elemanlar ve ustalar yetiştirerek gelecek nesillere aktarılmasını ve istihdam olanağı yaratılmasını, kültür ve sanat sevgisinin yayılmasını sağlamak için her yıl İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinden gelen kurs tekliflerinin değerlendirilmesi neticesinde Türk süsleme sanatları ve geleneksel el sanatları kursları düzenlenmektedir.

Soru:   Hangi alanlarda kurslar düzenlenmektedir?

Tezhip, Minyatür, Hüsnühat, Ebru ve Kaatı olmak üzere beş dalda Türk süsleme sanatlarında; Şal Dokumacılığı, Tel Kırma, Motifli Yün Çorap, Gej Kumaş Dokuma, Harik, Seramik, Edirnekari, Akçe Kesesi ve Gergef İşlemeciliği, Oltu Taşı İşlemeciliği, Sepet Örme, Ağaç Oymacılığı, Folklorik Bebek Yapımı, Çini Desenleri ve Çinicilik, Klasik Kitap Ciltçiliği, Halı ve Kilim Dokuma, Sim Sırma, Taka ve Kemençe Yapımı, Dövme Bakır İşlemeciliği, Yöresel Bez Dokuma, Şal Şapik Dokuma, Poşu İşlemeciliği, Çember Dokuma, Gümüş Kazaziye İşlemeciliği, vb. dallarında da geleneksel el sanatları kursları düzenlenmektedir.

Soru:   Kurslar kaç dönemde tamamlanmaktadır ve toplam kaç saattir?

Tezhip, Minyatür, Hüsnühat ve Kaatı kursları iki dönemde gerçekleştirilmektedir. Kursların birinci dönemi 300 saat, ikinci dönemi 300 saat olmak üzere toplam 600 saattir. Ebru kursu ise bir dönemde 200 saat üzerinden gerçekleştirilmektedir. Geleneksel el sanatları kursları ise kursun niteliğine göre bir dönemde 156 ile 416 saat arasında değişen süreler üzerinden düzenlenmekte ve aynı yıl tamamlanmaktadır.

Soru:   Kurs kayıtları ne zaman yapılmaktadır?

Kursların yıl içerisindeki başlama tarihleri farklılık gösterdiğinden ayrıntılı bilgi İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinden alınabilir.

Soru:   Kayıt işlemleri sırasında kursiyerlerden hangi belgeler istenmektedir?

Kayıt işlemleri sırasında kursiyerlerden;

- T.C. kimlik numarası beyanı,

- İki adet vesikalık fotoğraf istenmektedir. Ayrıca kurslara başvuran yabancı uyruklu kişilerden ikametgah beyanı ve 18 yaşından küçük kursiyerlerin velisinden izin belgesi de istenir.

Soru:   Kurslarda eğitim görevlisi olarak görevlendirileceklerde aranacak şartlar nelerdir?

Kurslarda görevlendirilecek eğitim görevlilerinde, kurs programında yer alan konularda gerekli bilgi, beceri ve öğretme yeteneğine sahip olması şartı aranır.

Hüsnühat, Tezhip, Minyatür, Ebru ve Kaatı gibi Türk süsleme sanatları kurslarında ilk kez görevlendirilecek eğitim görevlilerinin, alanlarında yeterliliklerini değerlendirmek üzere eserlerinden örneklerin yer aldığı çalışma dosyasının İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri tarafından Genel Müdürlüğe gönderilmesi gerekmektedir. Çalışma örneklerinin ilgili komisyonda değerlendirilmesinden sonra eğitim görevlisi olarak görevlendirilmeleri mümkün olmaktadır.

Soru:   Kurslarda eğitim görevlisi olarak görev almak isteyenler hangi belgelerle ve nereye başvurmalıdır?

Kurslarda eğitim görevlisi olarak görev almak isteyenler, bir dilekçe ve eser örnekleriyle ile görev almak istedikleri ilin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvurabilirler.

Soru:   Kurs bitirme belgesi hangi şartlarda verilmektedir?

Türk süsleme sanatları ve geleneksel el sanatları kurslarının sınavları her yıl kurs bitiminde yapılmaktadır. Sınavlarda başarılı olan kursiyerlere Bakanlıkça “Kurs Bitirme Belgesi” verilmektedir.

Türk süsleme sanatlarından Hüsnühat, Tezhip, Minyatür ve Kaatı kurslarında temel eğitim mahiyetindeki birinci yılda belge verilmemektedir. Devam kursu mahiyetindeki ikinci yılı tamamlayan kursiyerlere sınav sonuçlarına göre belgeleri verilmektedir. Türk süsleme sanatları ve geleneksel el sanatları kurslarına katılarak “Kurs Bitirme Belgesi” alan kursiyerler daha sonra düzenlenecek aynı konudaki kurslara kabul edilmezler.

Kurslarda sürekli olarak disiplini bozucu ve kursu engelleyici davranışlarda bulunanlar ile geçerli mazeretleri bulunsa dahi toplam sürenin 1/5’i kadar devamsızlık yapan kursiyerlerin kurslarla ilişikleri kesilmekte ve bu kişilere herhangi bir belge verilmemektedir.

Soru: Ne tür sergiler açılıyor?

Genel Müdürlüğümüzce El Sanatları Sergileri, Türk Süsleme Sanatları Sergileri, Halk Kültürü Fotoğraf Sergileri, Karagöz Tasvirleri Sergileri, Özel Konulu Fotoğraf Sergileri vb. sergiler açılmaktadır.

Soru:   Sergiler planlı mı?

Sergiler Genel Müdürlüğümüzce uygun görülen yerlerde veya Bakanlığımız birimleri ile diğer kurum ve kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda açılabilmektedir.

Soru:   Altıneller Geleneksel Türk El Sanatları Festivali ne zaman yapılır?

Her yıl periyodik olarak yaz döneminde yapılmaktadır.

Soru:   Altıneller Geleneksel Türk El sanatları Festivali’ne katılacak olan sanatkârların seçimi ne şekilde yapılmaktadır?

Festivale katılımı sağlanacak olan sanatkârlar Genel Müdürlüğümüz tarafından oluşturulan komisyon tarafından seçilmektedir.

Soru:   Altıneller Geleneksel Türk El Sanatları Festivaline kimler katılabilir?

Genel Müdürlüğümüz, Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine kayıtlı el sanatkârlarına öncelik verilmektedir. Bunun dışında dilekçe ile yapılan katılma talepleri de değerlendirmeye alınmaktadır.

Soru:   Turizmde yaşam boyu eğitim etkinlikleri nedir?

Yaygın turizm eğitiminde bütünselliği sağlamaya yönelik olarak süreli mesleki eğitim programlarının yanı sıra, toplumun tüm kesimlerine turizm bilincini yaymak amacıyla yapılan yaygın eğitim faaliyetleri kapsamında belirli bir bölgede gerçekleştirilen bir dizi bilgilendirme seminerleridir.

Soru:   Yaygın Turizm Eğitimi nedir?

Toplumumuzda turizm bilincini oluşturmak ve geliştirmek amacıyla; mülki idare amirleri, kamu kurum ve kuruluşları çalışanları, üniversiteler, esnaf, sivil toplum örgütleri ve turizm sektörüne yönelik seminer, panel, toplantı, sempozyum, konferans vb. etkinlikler düzenlenmektedir. İllerden gelen tekliflere göre yapılan planlamalar ışığında, mülki idare amirlerinden, taksi şoförlerine, polis-jandarmadan esnafa kadar farklı profillerde hedef kitlelere yönelik olarak farklı başlıklarda eğitimler verilmektedir. Seminer başlıkları illerin özellikleri ve belirlenen ihtiyaçlara göre farklılık gösterebilmektedir.

Soru : Yaygın Turizm Eğitimi seminer konuları nelerdir?

- Ürün Oluşturma ve Pazarlama Teknikleri

-Turizmle İlgili Kanunlar ve Uygulamadaki Sorunlar

-2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

-Halkla İlişkiler İletişim

-Turistik İmaj ve Türkiye İmajı

-Mesleki Etik

-Av Turizmi

-Eko Turizm

-Hijyen, Çevre Sağlığı ve AIDS vb.

Soru:   Yaygın Mesleki Turizm Eğitimi Programları nelerdir?

Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce turizm işletmelerinde çalışanlarayönelik çeşitli turizm eğitim programları düzenlenmektedir. Bu programlar;

- İşbaşı Eğitimi Kursları

(Önbüro, Yiyecek-İçecek Servisi, Kat Hizmetleri,Yiyecek Üretimi branşları

ile Yöneticileri Eğitici Olarak Yetiştirme Kursu)

- Kişisel Gelişim Semineri

- Ev Pansiyonculuğu Eğitimi Kursu

- Ev Pansiyonculuğu Bilinçlendirme Semineri

Soru:   Yaygın Mesleki Turizm Eğitimi Programlarının amacı nedir?

Bu programların amacı, turizm sektöründe hizmet veren konaklama ve yeme-içme tesislerinde çalışmakta olan personelin niteliğini ve hizmet kalitesini artırmaktır.

Soru:   Yaygın Mesleki Turizm Eğitimi Programlarına başvurular nasıl yapılır?

Kurs ve seminer düzenlenmesi talebinde bulunan tesis, ilgili sivil toplum kuruluşları veya yerel idareler, Bakanlığın internet sitesinden temin edecekleri “Eğitim Talep Formunu” doldurarak, Genel Müdürlüğe doğrudan veya İl Müdürlükleri aracılığı ile bir üst yazı ekinde eğitim taleplerini iletirler. Talepler ilgili Daire Başkanlığı tarafından değerlendirilerek, programa alınanlar Genel Müdürlük onayı ile düzenlenir.

Soru:   Yaygın Mesleki Turizm Eğitimi Programlarına kimler katılabilir?

Önbüro, Yiyecek-İçecek Servisi, Kat Hizmetleri, Yiyecek Üretimi branşlarındaki kurslara katılacak personelin kursun düzenleneceği tarihte, katılacağı kursla ilgili bölümde çalışıyor olması gerekmektedir.

Yöneticileri Eğitici Olarak Yetiştirme Kursuna katılacak personelin tesislerde bölüm müdürü, müdür yardımcısı, bölüm şefi ve diğer yönetici düzeyinde çalışıyor olması gerekmektedir.

Ev Pansiyonculuğu Eğitimi Kursuna kursun düzenlendiği tarihte pansiyonculuk yapan, pansiyonda çalışan ve pansiyonculuk yapmayı planlayan kişilerin katılması gerekmektedir.

Kişisel Gelişim Seminerine tesisin her bölüm ve düzeyinde çalışan personel katılabilir.

Ev Pansiyonculuğu Bilinçlendirme Seminerine ise ev pansiyonculuğu yapmayı planlayanlar katılabilir.

Soru:   Yaygın Mesleki Turizm Eğitimi Programları kimler tarafından verilmektedir?

Bu programlar, Bakanlığımıza bağlı olarak görev yapan usta öğreticiler tarafından ücretsiz olarak verilmektedir.

Soru:   İşbaşı Eğitimi Kursları nelerdir ve bu kursların amacı nedir?

Tesislerin bünyesinde gerçekleştirilen İşbaşı Eğitimi Kursları; Önbüro, Kat Hizmetleri, Yiyecek-İçecek Servisi, Yiyecek Üretimi branşları ile Yöneticileri Eğitici Olarak Yetiştirme Kursu şeklinde düzenlenmektedir.

Önbüro, Kat Hizmetleri, Yiyecek-İçecek Servisi ve Yiyecek Üretimi branşlarında düzenlenen İşbaşı Eğitim Kurslarının amacı, konaklama ve yeme-içme tesislerinde çalışan personelin mesleki bilgi, becerilerini geliştirmektir.

Yöneticileri Eğitici Olarak Yetiştirme Kursunun amacı ise, konaklama ve yeme-içme işletmelerinde bölüm müdürü, müdür yardımcısı, bölüm şefi ve yönetici düzeyinde görev yapan diğer personelin alan bilgilerini ve deneyimlerini astlarına etkin bir şekilde iletme yollarını göstermektir.

Soru:   Ev Pansiyonculuğu Eğitimi Kursunun amacı nedir?

Konaklama ve yeme-içme hizmeti sunmak üzere ev pansiyonculuğu yapan veya yapmayı planlayan kişilerin mesleki bilgi ve becerileri ile tutum ve davranışlarını geliştirmek üzere düzenlenen eğitim kurslarıdır.

Soru:   Kişisel Gelişim Seminerinin amacı nedir?

Turizm sektöründe çalışanların motivasyonlarını artırmak, iletişim prensipleri ve teknikleri konusunda bilgi vermek amacıyla düzenlenir.

Soru:   Ev Pansiyonculuğu Bilinçlendirme Seminerinin amacı nedir?

Seminer, ev pansiyonculuğunun nasıl yapılacağına ilişkin bilgileri içerir.

Soru:   Belgelendirme nasıl yapılmaktadır?

İşbaşı Eğitimi Kursları ile Ev Pansiyonculuğu Eğitimi Kursu sonunda teorik ve uygulamalı olarak yapılan bitirme sınavında başarılı olan kursiyerler adına “Başarı Belgesi” düzenlenmektedir. Başarı notu 60 (altmış)’tır.

Kişisel Gelişim Semineri ile Ev Pansiyonculuğu Bilinçlendirme Seminerine katılan katılımcılar adına seminer sonrası “Katılma Belgesi” düzenlenmektedir.

Soru:   Uluslararası turizm eğitimi programlarının amacı nedir?

Bilgi ve deneyimlerin paylaşılması ile ülkeler arasında var olan dostluk ve ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla, ikili ve çok taraflı anlaşmalar gereğince uluslararası turizm eğitimi programları gerçekleştirilmektedir.