ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ruhsatname

Mesleğe kabul başvurusu ve ruhsatname için istenen belgeler
(1) Sertifika programında başarılı olanlar, mesleğe kabul başvurularını ekinde aşağıdaki belgelerin bulunduğu ve içeriğinde T.C. kimlik numarasının da yer aldığı dilekçe ile doğrudan veya posta yoluyla Bakanlığa yaparlar.
a) Diplomanın veya öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış ise yetkili kurumlardan alınacak denklik belgesinin onaylı örneği,
b) Adli sicil belgesi,
c) Sertifika programında başarılı olduğuna dair belgenin aslı veya onaylı örneği,
ç) Uygulama gezisini tamamladığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği,
d) Son altı ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,
e) Ruhsatname için yapılan ödemenin dekontu,
f) 5901 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş mavi kartların aslı veya onaylı örneği ile yurtiçi ve/veya yurtdışı yerleşim yeri belgesi.
(2) Bakanlık, başvuruda bulunanların durumlarını otuz gün içinde inceler, başvuruyu kabul ettiği takdirde ruhsatnameyi düzenler, başvuruyu reddettiği hâllerde ret kararını gerekçesi ile birlikte başvuru sahibine bildirir.