ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Rehberlik Bölümü Mezunları

Turist/turizm rehberliği bölümü mezunları

(1) Üniversitelerin turist/turizm rehberliği bölümlerinin ön lisans, lisans veya yüksek lisans programlarından mezun olan ve yabancı dil yeterliliğine sahip bulunanlar, mesleğe kabul başvurularını T.C. kimlik numarasının da yer aldığı dilekçe ekinde aşağıdaki belgeler ile birlikte doğrudan veya posta yoluyla Bakanlığa yaparlar.
a) Diplomanın onaylı örneği,
b) YDS’den alınan geçerlilik süresini yitirmemiş ve en az ilgili mevzuat gereğince belirlenen puanda belgenin veya bu puana denkliği ÖSYM tarafından belirlenen eşdeğer belgenin veya Birlik tarafından Bakanlığın gözetim ve denetiminde yapılan yabancı dil sınavından alınan başarılı olduğuna ilişkin belgenin aslı veya onaylı örneği,
c) Adli sicil belgesi,
ç) Uygulama gezisini tamamladığına dair belgenin aslı veya onaylı örneğini,
d) Son altı ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,
e) Ruhsatname için yapılan ödemenin dekontu.

(2) Bakanlık başvuruda bulunanların durumlarını 22 nci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde inceler ve karara bağlar.