ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Halk Kültürü Bilgi Yönetimi Dairesi Başkanlığı

GÖREVLERİ

1. Halk kültürünün tüm dallarında yurt içi – yurt dışı alan araştırması, derleme, inceleme ve diğer bilimsel çalışmaların yapılmasını, yayımlanmasını ve tanıtılmasını, ortak kültür değerlerinin korunmasına yönelik iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

2. Araştırmalar sonucunda elde edilen materyallerin açık hava müzelerine ve Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezlerine kazandırılmasını sağlamak,

3. Çalışmalara ilişkin bilgi, belge ve dokümanların yayına hazır hale getirilmesini sağlamak,

4. Halk kültürü konulu bilimsel toplantı, sergi, şenlik, yarışma vb. etkinliklerle ilgili hazırlık çalışmalarına katkıda bulunmak ve bilimsel kaynak oluşturulmasını sağlamak,

5. Halk kültürü alanındaki kültürel etkinliklerin planlanması ve uygulanmasına yönelik iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,

6. Halk kültürü ile ilgili Bakanlık içi ve dışı kurul ve komisyonlarda görev alınmasını sağlamak,

7. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listeleri için dosya hazırlık çalışmalarının ilgili Daire Başkanlığı ile koordinasyon içinde yapılmasını sağlamak

8. Mevzuat hükümleri çerçevesinde Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi’nin yeni bilgi ve belgelerle zenginleştirilmesine, bulunan bilgi ve belgelerin muhafazasına ve erişime sunulmasına ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

9. Merkez ve taşra Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezlerinin kuruluş, gelişim, işleyiş birliği ile takip ve kontrolünün yapılmasını sağlamak,

10. Taşra teşkilatında görevli folklor araştırmacıları ile ilgili iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak,

11. Merkez ve Taşra Folklor Araştırmacıları tarafından yapılan araştırma ve derlemelerin Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine mevzuat hükümleri çerçevesinde girişini sağlamak,

12. Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi otomasyon çalışmalarında yapılacak iş ve işlemlerin (Belge, bilgi kartları, deşifre, belgelerin sayısallaştırılması, arşivlik belgelerin çözümlenmesi, planlama ve sonuçlandırılması) yürütülmesini sağlamak, 

13. Genel Müdürlük tarafından düzenlenen veya katılım sağlanan etkinlik ve araştırmalara ait teknik düzeydeki iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

14. Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarının Tespiti ve Kayıt İşlemleri Yönergesi kapsamında değerlendirme yapılmasını sağlamak,

15. Geleneksel El Sanatkârları, Türk Süsleme Sanatkârları, Türk Halk Müziği Mahalli Sanatçıları ve Halk Âşıklarına tanıtım kartı düzenlenmesini sağlamak,

16. Geleneksel Türk süsleme ve el sanatlarını yaşatarak ve tanıtarak yok olmasını önlemek, aslına uygun olarak öğretip yeni elemanlar ve ustalar yetiştirerek gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak amacıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kurslar düzenlenmesini sağlamak,

17. Yurt içi ve yurt dışında halk kültürü konulu (Geleneksel Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sanatları) sergiler düzenlenmesini sağlamak,

18. Hazırlanan projelerin ilgili Daire Başkanlığına iletilmesini sağlamak,

19. Daire Başkanlığının Toplumsal Faaliyetler Koordinatörlüğüne yönelik iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

20. Bölgesel Kalkınma Projeleri (GAP vb.) ve eylem planları ile program tedbirleri vb. konularında Daire Başkanlığının iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

21. 5018 sayılı Kanun kapsamında, stratejik plan, performans programı, performans ölçme ve değerlendirme, iç kontrol çalışmaları, birim faaliyet raporları, araştırma, veri tabanı oluşturma ve bu faaliyetlere ilişkin Daire Başkanlığının iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

22. Daire Başkanlığının ISO Kalite Yönetim Sistemine ilişkin iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

23. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik kapsamında Daire Başkanlığının çalışmalarını yürütülmesini sağlamak,

24. Görev alanına giren mevzuat çalışmaları ile diğer hukuki iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

25. Elektronik ortamda veya yazılı olarak istenen bilgi taleplerine ve veri girişlerinin güncellenmesine ilişkin Daire Başkanlığı işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

26. Görev alanına giren konularda yıllık çalışma programı ve yıl sonu değerlendirme raporu hazırlanmasını sağlamak,

27. Başkanlığın bütçesini hazırlamak, idari ve personel işlerinin yürütülmesini sağlamak,

28. Faaliyet alanına ilişkin istatistikî bilgilerin tutulmasını sağlamak,

29. Üst makamlarca verilecek görevleri yapmak veya yaptırmak.