ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Uzmanlık Yeterlik Sınavı

Uzmanlık Yeterlik Komisyonu, On Birinci dönem 25 Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısının, uzmanlığa geçişleri ile ilgili olarak hazırladıkları tezleri değerlendirmek üzere 01-02 Ağustos 2017 ve 22 Ağustos 2017 tarihlerinde toplanmıştır. Komisyonca;

1- Tez Savunmasında başarılı olan Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılarının 13 Kasım 2017 tarihinde yeterlik sınavına alınmalarına,
2- Yeterlik sınavının yazılı olarak yapılmasına,
3- Sınavın;
   a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
   b) 4848 Sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı teşkilat ve görevleri hakkında Kanun, 
   c) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve kontrol Kanunu, 
   d) 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,
    konularında yapılmasına karar verilmiştir.