ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  • Neredeyim :

- Bakanlıkta staj yapılabilir mi?

 

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimleri ile Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’nde staj yapmak isteyen yüksek öğretim kurumu öğrencilerinin staj başvuruları; 29.09.2011 tarihli ve B.16.0.HKM.040.640-2011/1-198824 sayılı Bakan Oluru ile yürürlüğe giren  “Kültür ve Turizm Bakanlığı Staj Yönergesi”  kapsamında değerlendirilmektedir. Söz konusu Yönerge: Teftiş Kurulu Başkanlığı> Mevzuat Listesi> Yönergeler bölümünde yayımlanmaktadır.

16/11/1983 tarihli ve 83/7401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Yüksek Öğretim Kurumlarının Bakanlıklar ile Onlara Bağlı Kurum ve Kuruluşlardan Yararlanma Yönetmeliği” kapsamında; Bakanlığımız birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen staj süreleri ve kontenjanları çerçevesinde Bakanlığımızda ücret almadan staj yapmak isteyen üniversite öğrencileri taleplerini;

     1- Öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumundan alacakları, öğrenim gördükleri bölüm, sınıf ve  halen öğrenime devam ettiklerini belirten resmi belge (Öğrenim Belgesi),

     2- Zorunlu staj yapmaları gerekiyorsa, bu durumun da belirtildiği resmi yazı,

     3- T.C. Kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi,

ile ekte bulunan matbu başvuru formunu eksiksiz doldurarak, yukarıda belirtilen evraklarla birlikte Bakanlığımız merkez birimlerinde staj yapmak isteyenlerin “Kültür ve Turizm Bakanlığı, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, İsmet İnönü Bulvarı No:5 Kat:9 Emek/ANKARA” adresine, İl Müdürlüklerinde staj yapmak isteyenlerin ise “İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine” postayla ya da şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin adresleri Bakanlığımız internet sitesinde yer almaktadır.

2014-2015 yarıyıl tatilinde (Ocak-Şubat) staj yapmak isteyen öğrencilerin başvuruları 10 Kasım 2014-15 Aralık 2014 tarihleri arasında, 2015 yılı yaz döneminde staj yapmak isteyen öğrencilerin başvuruları ise 02 Şubat 2015-15 Nisan 2015 tarihleri arasında kabul edilecektir.

Bakanlığımız merkez birimleri için yapılacak staj başvurularının sonuçları, Bakanlığımız internet sitesinde “Duyurular” kısmında, başvuru sürelerinin bitiminden itibaren bir ay içinde yayımlanacaktır. İl Müdürlüklerine yapılacak staj başvuruları ile ilgili süre ve duyuru işlemleri ise ilgili İl Müdürlüklerince belirlenecektir.