ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  • Neredeyim :

Yararlanılan Kaynaklar

Absarılıoğlu, A. (2007) Gelenekten Evrensele Yâran, Çankırı: Çankırı Valiliği Kültür Yayınları.

Abuzar, C. (2010) “Şanlıurfa’da Değişen Toplumsal Yapıda Taziye Geleneği Bir Toplumsal Yapı Çözümlemesi”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi,  Cilt.10. S:2 ss:259-274.

Acar, M. Ş, (1999) Türk Hat Sanatı, İstanbul: Antik A.Ş. Kültür Yayınları.

Akbıyık, A. (2006)  Şanlıurfa Sıra Gecesi, Şanlıurfa: Elif Matbaası.

Aksan D. (1968) “Anadolu'da Islık Dili, (Langue Sifflée) Araştırması Ön Raporu", Türkoloji Dergisi, Cilt: III, Sayı:1’den ayrıbasım, Ankara.

Aksel, M. (1972)  “Cam Altı Resimleri”, Türkiyemiz, C:2, No:6, ss:33-36.

Albayrak, A. ve İ. Arıcı (2007) “Elazığ’da Taziye Geleneği”, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 12:2 ss:33-44

Algül, H. (1991) “Erguvan Bayramı”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S: 3, C: 3.

Altay M. (2000) Geleneksel Kaatı Sanatı, Meliha Altay’ın Yorumuyla, İstanbul: Ülker Yayınları.

Altın, G. ve M. Gümüş (2011) Çerkeslerde Kaşenlik Adeti Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme, Eskişehir Örneklemi, Bursa: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

And, M. (2003) Oyun ve Bügü-Türk Kültüründe Oyun Kavramı,  2. Baskı,  İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

And, M. (1977) Dünya’da ve Bizde Gölge Oyunu, Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

And, M. (1969)  Geleneksel Türk Tiyatrosu, Ankara:  Bilgi Yayınevi.

Artun, E.(2001)  Âşıklık Geleneği ve Âşık Edebiyatı,  Ankara: Akçağ Yayınları.

Aslanapa, O. (1987) Türk Halı Sanatı’nın Bin Yılı, İstanbul: Eren Yayıncılık.

Aslanapa, O. (1993) Türk Sanatları El Kitabı, İstanbul: İnkılap Kitapevi.

Ataman, M. (1980)  “Şivlilik”, Türk Folklor Araştırmaları, No:127.

Ataman, S. Y. (1975) 100 Türk Halk Oyunu, İstanbul: Yapı Kredi Bankası Yayınları.

Atılcan, İ. C. (1991) Erzurum Barları ve Yöresel Giysileri, İstanbul: Dinç Ofset.

Avcı, A. H. (2001), Zeybeklik ve Zeybekler / Bir Başkaldırı Geleneğinin Toplumsal ve Kültürel Boyutları, Almanya: Verlag Anadolu Yayınları.

Ayağ, A. (1983) Türklerde Spor Geleneği ve Kırkpınar Güreşleri, İstanbul: Divan Yayınları.

Ayhan, D. (1984) “İzmir Cumaovası Görece Köyünde Göz Boncukçuluğu”, İzmir, I.Ulusal El Sanatları Sempozyumu Bildirileri, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları

Ayvazoğlu, B. (2011) Turkish Coffee Culture: A Cup of Coffee Commits One To Forty Years of Friendship, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı.

Bağ, J. (2007) Çerkesya’da Terbiye ve Sosyal Yaşayış, Ankara: Kaf-Dav Yayınları.

Barışta, H. Ö. (1998) Türk El Sanatları (İlaveli 2. Basım), Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Barışta, H. Ö. (2005) Türkiye Cumhuriyeti Dönemi Halk Plastik Sanatları, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.

Bastonlar,  (2010) D. Çevik (Hzl.), Ankara: Kültür ve Turzim Bakanlığı Yayınları.

Başar, E. C. (1999) Tepme Keçelerin Tarihi Gelişimi, Renk, Desen Teknik ve Kullanım Özellikleri, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı.

BAYGÜL, Nuran, “Sivas’ta Saraçlık”. Henüz Yayımlanmamış Makale.

Bayraktar, Z. ve A. Saçkesen (2012) Eskişehir Kırım-Tatar Türklerinde Tepreş Şenlikleri,The Journal Of Academik Social Science Studies, Volume 5, Issue 1, 49-61.

Bayramoğlu, F. (1996) Türk Cam Sanatı ve Beykoz İşleri, İstanbul: İş Bankası Yayınları

Benli, H. (2008)   “Gündemdeki Sabantoy”, Nogaytürk İlim, Kültür ve Tarih Dergisi, S.1. 

Boratav P. N. (1984) Köroğlu Destanı, İstanbul: Adam Yayıncılık.

Boratav, P. N. (1984) 100 Soruda Türk Folkloru, İstanbul: Gerçek Yayınevi.

Büyükçanga, M. (2000)  “Kündekari ve Konya’daYaşayan Kündekarlar” Türk Dünyası Kültür ve Sanat Sempozyumu, Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi.

Cooper, E. (1978) Seramik ve Çömlekçilik, Ankara: Remzi Kitabevi.

Çağman F. (2002) “Kaatı”,İslâm Ansiklopedisi, C. 25, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı.

Çelebioğlu, A.(1982) Türk Ninniler Hazinesi, İstanbul: Ülker Yayınevi.

Çelik, A. (1996) “Erzurum’da Kadını Giyiminin Tarihi Sürecinde Ehram ve Dokumacılığı”, S:3 ss:1-26, (http://e-dergi.atauni.edu.tr/ataunigsed/article/view/1025002311) (Erişim Tarihi:11.07.2014)

Çeliker, D. (2011) “Geçmişten Günümüze Türklerde Keçecilik ve Keçe Yapımında Yeni Teknikler”, 2011/8, ART-E, Süleyman Demirel Üniversitesi Yayını.

Davulcu, M. (2011) “Geleneksel Özellikleriyle Ahlat’ta Mimarlık Kültürü.” 5. Halk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu, 5-7 Nisan 2011, Antalya.

Derman, M. U. (1992) İslam Kültür Mirasında Hat Sanatı, İstanbul: IRCICA Yayınları.

Dizdaroğlu, H. (1969)  Halk Şiirinde Türler, Ankara: TDK Yayınları.

Düzgün, D. (1999)  Erzurum Köy Seyirlik Oyunları,  Ankara: Kültür Bakanlığı.  

Elçin, Ş. (1964)  Anadolu Köy Orta Oyunları, Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü yayınları.

Elçin, Ş. (1987) “Türklerde Aşık Oyunu ve Bu Oyunla İlgili Adet ve Ananeler”, III. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri (III. Cilt), Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Emiroğlu, K. (2002)  Gündelik Hayatımızın Tarihi, Ankara: Dost Kitabevi

Er, Uğuzman, T. (1988), Simav İlçesi ve Çevresi Yaren Teşkilâtı, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Millî Folklor Araştırma Dairesi Yayınları.

Er, P. (1997) “Anadolu Alevîliğinde Semah ve Oyun Kavramları Üzerine”,Türk Halk Kültürü Araştırmaları, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Eren, H. (1974) “Anadolu’da Toplu Yardımlaşma Gelenekleri-İmece”,TDK Dergisi, S: 271

Erol, M. (2004) “Köy Hayırlarının yapısal ve İşlevsel Özellikleri Üzerine Bir İnceleme Gökçalı Köyü Örneği”, TÜBAR, XVI/111-126

Eyüboğlu, İ, Z. (1976) Anadolu Kuvvet Macunları, İstanbul: Seçme Kitaplar Yayınevi.

Fırat, M. (2010) “Çanakkale İçinde Bir Köy Hayırı, Murat Köy Hayırı Üzerine Bir Değerlendirme”, Kültür ve Turizm Bakanlığı, IV. Araştırma Sonuçları Sempozyumu, Yayımlanmamış Bildiri.

Gazimihal, M. R. (1999) Türk Halk Oyunları Katalog (III. Cilt), Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Gazimihal, M. R. (1997) Türk Halk Oyunları Katalog (II. Cilt), Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Gezder, N. (2002) Geleneksel Sporlarımızdan Ata Sporu Atlı Cirit, Erzurum: Hakikat Ofset.

Göğüş, C. ve Â. Terzi, (2004) “Halk Ağızlarında Nesne Adlandırma Yolları ve Topaç Örneği”, V. Uluslar arası Türk Dil Kurultayı Bildiriler Kitabı, Ankara.

Gökhan, K. (2011) “Geleneksel Türk Ahşap Sanatı Kündekari ve Günümüz Teknolojisine Sahip Atölye Ortamında Yapılabilirliği”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 11/13-20.

Gölgenin Renkleri (2008) N. Z. Özçörekçi Göl (Hzl), Ankara Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.

Gülersoy, Ç. (1990) Eski İstanbul Arabaları, İstanbul: Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Yayını.

Güray, C. (2010) “İki Kenti Birleştiren Kadim Miras: İstanbul’dan Paris’e Kahve ve Kahvehane Kültürü”,İz Atılım Üniversitesi Dergisi, 9/51-54

Güven, Ö. (1992)  Türklerde Spor Kültürü, Ankara:  Atatürk Kültür Merkezi Yayınları

Işın, P. M. (2008)  Gülbeşeker - Türk Tatlıları Tarihi, İstanbul:Yapı Kredi Yayınları.

İnalcık, H. (2008) Türkiye Tekstil Tarihi Üzerine Araştırmalar, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.

İnançer, T. Ö. (2007) “Sema” Aşk Ocağında Can Olmak. E. Işın (Hzl), Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı.

İSMEK El Sanatları Albümü (2014) İstanbul: İSMEK Yayınları.

Kahraman, A. (1995) Osmanlı Devletinde Spor, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.

Karaçağ, A. (2011)  “Bir Halk Sanatı Örneği,  1879-80 (1297 H.) Tarihli Edirnekâri Ahşap Sandık”, Milli Folklor, C.12, S. 89.

Karadağ, N. (1978) Köy seyirlik Oyunları, Ankara: T.C. İş Bankası Kültür Yayınları.

Karadeniz Yayla Şenlikleri (1987) İstanbul: Trabzonlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yayınları.

Karamağaralı, B. (1992) Ahlat Mezar Taşları, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Kavaklı, M. (2007) Bursa Bıçakçılık Tarihi, Bursa: Osman Gazi Belediyesi Yayınları.

Kaya, R.(1998) Türk Yazmacılık Sanatı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Koz, M. S. (2007) Yağmur Duası Kitabı, İstanbul: Kitabevi Yayınları.

Koz, M. S. (1996) Nasrettin Hoca’ya Armağan, İstanbul: Oğlak Yayıncılık.

Kudat, A. (1974)  Kirvelik Ankara: Ayyıldız Matbaası.

Kutlu, M. (1987) Şavaklı Türkmenlerde Göçer Hayvancılık, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.

Küçükerman, Ö. (1987) 3000 Yıllık Akdeniz Camcılığının Anadolu'daki Son İzleri Göz Boncuğu, İstanbul: Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Yayınları.  

Küçükerman, Ö. (1985), Cam Sanatı ve Geleneksel Türk Camcılığından Örnekler-The Art of Glass and Traditional Turkish Glassware, Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Mirzaoğlu, F. G. (2012) “Türk Halk Türkülerinde Değirmen Motifi ve Değirmenci Türküleri”, Bilig, S. 62.

Nutku, Ö. (1997) Meddahlık ve Meddah Hikâyeleri, Ankara, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.

Ocak, A. Y. (1996) “Türkiye’de Ahilik Araştırmalarına Eleştirel Bir Bakış”,  I. Uluslararası Ahilik Kültürü Sempozyum Bildirileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.

Oğuz, M. Ö. vd., (2005)  Türkiye’de 2004 Yılında Yaşayan Geleneksel Meslekler, Ankara: Gazi Üniversitesi THBMER Yayını.

Oğuz, M. Ö. ve S. Kasımoğlu, (2005) Türkiye’de 2005 Yılında Yaşayan Geleneksel Kutlamalar, Ankara: Gazi Üniversitesi THBMER Yayını.

Oğuz, M. Ö. vd. (2012)  Türkiye’de 2011 Yılında Yaşayan Ramazan ve Kurban Bayramı Geleneksel Kutlamaları, Ankara: Gazi Üniversitesi THBMER Yayını. (www.thbmer.gazi.edu.tr.Erişim Tarihi: 27.06.2014)

Oğuz, Ö. (2006) “Türkiye’nin Doğu Karadeniz Kıyısında Mayıs Yedisi Bayramı”, Milli Folklor Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi,  S:69.

Oral, Ü. (2005) Kukla Kitabı, İstanbul: Bayrak Matbaası.

Ölçer, N. (1988) Türk ve İslam Eserleri Müzesi- Kilimler, İstanbul: Eren Yayıncılık ve Kitapçılık.

Örnek, S. V. (1971) Anadolu Folklorunda Ölüm, Ankara: Ankara Üniversitesi DTCF Yayınları.

Özcan, A. R. (2010) “ Motiflerin Sonsuzluk Çağrısı; Tezhip Sanatı”, Diyanet Aylık Dergi, S. 232,

Özhan, M. (2007)  “Tatarlarda Sabantoy”, TÜRKSOY Dergisi, S. 24.

Özhan, M. (2011) Kukla ve Gölge Tiyatrosu, Bursa: Bursa Kültür Sanat ve Turizm AŞ.

Özhekim Atiş, D. ve Ş. Şahan, (2001) “Gaziantep ilinde Sedef Kakmacılığı Üzerinde Bir Araşatırma”, IIV. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.

Özönder, H. (2003) Hat ve Tezhip Sanatları Sözlüğü, Konya:Sebat Ofset Matbacılık.

Öztürk, İ. (1993) “Nazar-Nazarlık ve İzmir’de Gözboncuğu Üretimi”, Anadolu Folkloru, 17:644-651.

Öztürk,O. M. (2006)Zeybek Kültürü ve Müziği. İstanbul: Pan Yayıncılık.

Pehlivan: Kırkpınar Yağlı Güreşleri, (2011) D. Çevik (Hzl.), Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı,

Sakaoğlu, S. ve A. B. Alptekin, (2004) “Türkiye’de Nevruz”,  Türk Dünyası Nevruz Ansiklopedisi, Ankara: AKM Başkanlığı Yayınları

Sarı, E., (2011) “Kurşunlu Mutfak Kültüründe Keşkek: Geçmişi, Bugünü ve Yarını”, Milli Folklor, S. 90, ss:185-194

Savaşan, O. (1970) “Hamam Âdetleri”,  Folklor Dergisi, S:16/18.

Sözlü Kültür Mirasımız (2002)Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.

Şahin Sağlık, S. (2012) “Kırım Tatar Türklerinin Bahar Bayramı: Tepreş”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 9(2): 69-88.

Şapolyo, E. B. (1938) Halk Ninnileri, İstanbul: Muallim Ahmet Halit Kitapevi.

Şavkay, T. (2000) Osmanlı Mutfağı,İstanbul:  Şekerbank Yayınları.

Şeymardonov, R. ve R. Sibgatullin, (1998) “Tatarlarda Sabantoy”, Milli Folklor, Yaz 38.

Şişman, B. (Erişim Tarihi:05.08.2014) “Kültürel, Yapısal ve İşlevsel Açıdan Doğu Karadeniz’de Yaylacılık ve Yayla Şenlikleri (Hıdırnebi ve Kadırga Yaylaları Örneği)”, VII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri, 26-30 Haziran 2006, (http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/TR,79935/vii-milletlerarasi-turk-halk-kulturu-kongresi-bildirile-.html)

Turan M. (2013) Köroğlu, Bolu Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayını.

Türkçe Sözlük, (1998), 9. Baskı, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları

Türk El Sanatları, (1993) Kültür Bakanlığı, Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi,

Türkdoğan, O. (1968) Türklerde Kirvelik ve Sünnet Geleneği, Ankara, Türk Kültürü Araştırmaları, Yıl: 3-6, S:63-68 ss:199-200

Türkiye’nin Somut Olmayan Kültürel Mirası (2008) (Ed. Öcal Oğuz) Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.

Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Sempozyumu (Bilgi Şöleni), (2006) Akşehir: Akşehir Belediyesi Yayınları

Uluslararası Nevruz Sempozyumu Bildirileri (21-23 Mart 2000), (2000) Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Ulusoy, K. (2011) “Türk Toplum Hayatında Yaşatılan Kahve ve Kahvehane Kültürü”,Milli Folklor Yıl:23 Sayı:89 ss:159-169

Ünsal, A. (2003) Ölmez Ağacın Peşinde, Türkiye’de Zeytin ve Zeytinyağı, İstanbul: YKY Yayınları.

Ünver A. S. (2010) Türk Süsleme Sanatları II, G. Mesara ve A. Kazancıgil (Hzl.) İşaret Yayınları.

Yağan, Ş. Y. (1978) Türk El Dokumacılığı, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Yakıcı, A. (2007) “Halk Anlatılarında Yer Alan Köroğlu Tipleri ve Âşık Köroğlu’nun Bu Tipler Arasındaki Yeri” Milli Folklor Yıl:19 Sayı:76, ss:113-123

Yalçınkaya, R. G. (2011) “Afyonkarahisar’da Keçecilik” Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, S: 6/1 ss:1931-1939.

Yemek Kitabı. Tarih-Halkbilim-Edebiyat (2002) Koz, M.S. (Hzl.), Kitabevi Yayınları.

Yeşim, R.Ş. (1966)  Nasreddin Hoca (Bütün Fıkralarıyla Hayatı), İstanbul: Türkiye Yayınevi.

Yurtsever, C. (2007) Çukurova Türkmenleri, İstanbul: Yeni Zamanlar Dağıtım.