ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Müdürlüğümüz Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkeleri

Misyonu

Türk kültür mirasını araştırmak, derlemek ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak için gerekli toplumsal bilinci oluşturmak; ulusal ve uluslar arası düzeyde ilgili kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum örgütleriyle kamu yararına odaklı kültürel etkinlikler düzenlemek, yazılı ve görsel materyaller üretmek; kültür ve turizm konularında gerekli eğitim hizmetlerini sunarak, turizmin nicelik ve nitelik olarak gelişmesinde sektöre öncülük etmek.Vizyonu

Kültürel değerleri araştıran, koruyan, geliştiren ve tanıtan, uluslararası pazarda yüksek rekabet gücü sağlayacak yetkin ve kaliteli işgücünün yetiştirilmesini sağlayan, yenilikçi, yönlendirici bir birim olmak.
Çalışma İlkeleri

 -Değişen koşullara uygun, gelişime açık, kaliteli bir hizmet anlayışını benimser. (Yenilikçi)

-Görevinin ve işlerin zamanında ve etkin biçimde yapılmasının bilincindedir. (Zaman odaklı)

- Bilgi birikimini ve tecrübelerini diğer kurum ve kuruluşlarla paylaşır ve görevini yerine getirirken işbirliği esaslarına riayet eder. (Paylaşımcı ve işbirliğine açık)

- Menfaat gözetmeksizin, özel ve tüzel kişilerden yasal olmayan yarar ve yardım beklemeden her hal ve koşulda çalışır. (Duyarlı ve özverili)

-Hizmetlerin gerektirdiği yasal mevzuat çerçevesinde kişilik haklarına karşı sorumluluk bilinci ve tarafsız bir anlayışla hareket eder. (İş disiplinine sahip)

- Araştırma ve kaynak talebinde bulunan paydaşlarını destekler, iç ve dış paydaşlarının memnuniyetini gözetir.(Teşvik edici ve destekleyici)

- Görevini yerine getirirken mevzuata ve verilere dayalı hareket eder, hesap verme sorumluluğu taşır. (Veriye ve bilgiye dayalı çalışma anlayışını benimseme)

-Ayrımcılık ( cinsiyet, dil, din,eski-yeni çalışan vb.) asla yapılmaz.

-Faaliyetlerde süreklilik, sürdürebilirlik, güncellik ve şeffaflık gözetilir.

- Kişisel/mesleki gelişime ve eğitime önem verilir.

-Mesai kavramına özen gösterilir.

-Mal bildiriminde bulunulur.