ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Profesyonel Turist Rehberleri 2010 Yılı Hizmet İçi Eğitim Seminerleri

Profesyonel turist rehberlerinin 2010 yılı hizmet içi eğitim seminerleri Kasım ve Aralık aylarında gerçekleştirilecektir.

Seminerlere son müracaat tarihi 30 Eylül 2010’dur. 30 Eylül 2010 tarihinden sonra seminer kaydı alınmayacaktır. Ancak, 30 Eylül 2010 tarihinden sonra rehber olmaya hak kazananlar, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden rehber kimlik kartlarını teslim aldıktan sonra en geç 5 (beş) iş günü içinde müracaat ettikleri takdirde, Kasım ve Aralık aylarında düzenlenecek hizmet içi eğitim seminerlerine kayıtlarını yaptırabileceklerdir. 25 Kasım 2010 tarihinden sonra yapılacak müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

Seminerler; 

- İstanbul, Ankara,  Bursa,  Çanakkale, ve  Trabzon’da İstanbul Rehberler Odası,

- Antalya,  Nevşehir, Gaziantep ve Konya’da Antalya Rehberler Odası,

- İzmir, Aydın ve Muğla’da ise İzmir Turist Rehberleri Odası tarafından düzenlenecektir.
Rehberler, Profesyonel Turist Rehberleri Yönetmeliğin 32. maddesi gereğince; biri zorunlu konu olmak üzere, 8 seminer konusunun en az 3 tanesine katılmak zorundadırlar.

Rehberler yukarıda belirtilen illerden herhangi birinde düzenlenen seminerlere katılabilirler.

PROFESYONEL TURİST REHBERLİĞİ YÖNETMELİĞİ’NİN

DEĞİŞİK 32’ NCİ MADDESİNE GÖRE DÜZENLENEN

HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ

2010 YILI UYGULAMA ESASLARI

1-Rehberler, Bakanlık Makamının 31.12.2009 tarih ve 249272 sayılı Olurları ile belirlenen aşağıda yazılı konulardan en az üç tanesine (biri zorunlu olmak üzere) katılacaklardır.

• 1915 Olayları

• Osmanlı Dönemi Eğitim Yapıları – Medreseler

• Türk Hamamları

• Güney Doğu Anadolu’da Bir Türk Devleti –Artuklu Dönemi Sanatı

• Türk Resim Sanatı Tarihi – Minyatür, Duvar Resimleri

• Erken Osmanlı Dönemi Camileri

• Ticaret Yapıları ve Osmanlı Yolları

• Neolitik Dönemde Son Gelişmeler – Göbekli Tepe (Zorunlu)

Hizmet İçi Eğitim Seminerleri;

- İstanbul, Ankara,  Bursa,  Çanakkale, ve  Trabzon’da İstanbul Rehberler Odası,

- Antalya,  Nevşehir, Gaziantep ve Konya’da Antalya Rehberler Odası,

- İzmir, Aydın ve Muğla’da ise İzmir Turist Rehberleri Odası tarafından düzenlenecektir.

2-Günlük programlar, zorunlu seminer konusuna yer verilmek suretiyle düzenlenecektir.

3- Her seminer konusu için belirlenen ücret 30 TL’dir. Seminer ücretleri, İstanbul, Antalya ve İzmir’de odaların belirleyeceği hesaplara yatırılacaktır.

4-Rehberler, belirlenen illerden herhangi birinde düzenlenen seminerlere katılabileceklerdir. Mazeretleri nedeniyle bir başka oda tarafından düzenlenen seminere katılmak isteyenler, mazeretini ve “ Müracaat Belgesini” dilekçe ile semineri düzenleyen odaya ileteceklerdir. Odalar ilgilinin talebini değerlendirerek sonucundan ilgili odaya, müracaat eden kişiye ve Bakanlığa bilgi vereceklerdir.

5-Rehberler, odalardan temin edecekleri “Seminer Bildirim Formu” nu doldurarak katılmak istedikleri seminer programını “düzenleyen odaya” vereceklerdir.

6-Odalar tarafından düzenlenecek seminerler için rehberlere “Seminer Müracaat belgesi” verilecektir.  

7-30 Eylül 2010 tarihinden sonra seminer kaydı alınmayacaktır. Ancak, 30 Eylül 2010 tarihinden sonra rehber olmaya hak kazananlar, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden rehber kimlik kartlarını teslim aldıktan sonra en geç 5 (beş) iş günü içinde müracaat ettikleri takdirde, Kasım ve Aralık aylarında düzenlenecek hizmet içi eğitim seminerlerine kayıtlarını yaptırabileceklerdir. Ancak,  25 Kasım 2010 tarihinden sonra yapılacak müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

8-Odalar, Uygulama Esasları kapsamında  İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin önerileri ve uygun görüşleri ile hazırlanan hizmet içi eğitim seminer programları ile seminerde görev alacak eğitici ve  seminerin düzenleneceği salon ile ilgili bilgileri 26 Şubat 2010 tarihine kadar Bakanlığa ileteceklerdir. Bakanlıkça uygun görülen programlar Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü ile odaların web adresinde yayımlanacaktır.   

9-Odalar, seminerleri verecek eğitimcilerin özgeçmişlerini, İl Müdürlüklerinin teklif yazısıyla  birlikte, en geç 08 Ekim 2010 tarihine kadar Bakanlığa göndereceklerdir.

10-Odalar, seminer kaydı yaptıran rehberler için “Seminer Bildirim Formları”na uygun olarak hazırladıkları ve rehberin adı, soyadı, sicil numarası, seçtiği seminer konularını içeren listeleri, denetimlerde kontrol edilmek üzere, en geç 08 Ekim 2010 tarihine kadar İl Müdürlüklerine teslim edeceklerdir. Listelerin asılları Bakanlığa gönderilecektir.

11-Seminerlerde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerince, görevlendirilen bir personel ile oda temsilcisinin imzalayacağı ve vizeye esas olan “Seminer Katılım Belgesi” odalar tarafından rehberlere verilecektir.

12- Seminerlerin bitiminde her seminer için, semineri düzenleyen oda tarafından tutanak düzenlenecektir. Görevliler tarafından imzalanan tutanağın bir örneği Bakanlığa  gönderilecektir.

13- Her bir seminer konusuna katılanlar için ayrı ayrı düzenlenecek olan imzalı katılım listelerinin asılları İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Bakanlığa gönderilecektir.

14-2010 yılı Hizmet İçi Eğitim Seminerleri Uygulama Esasları hükümlerine uyulmaması halinde, ilgili odalar tarafından tahsil edilen ücretler yasal faizi ile birlikte 3483170-5010 IBAN NO: 370001001233034831705010 no’lu DÖSİMM hesabına aktarılacaktır.

15-Seminer programında yapılacak değişiklikler için Bakanlık yetkilidir. Kabul edilen seminer takvimi ve programında 30 Eylül 2010 tarihinden sonra değişiklik yapılmayacaktır.

16-Seminerler, Bakanlık tarafından görevlendirilecek personel tarafından denetlenebilecektir.

 

İçeriği Hazırlayan: Turist Rehberliği Dairesi Başkanlığı - 15.06.2010