ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hizmet İçi Eğitim Seminerlerine Mazeretleri Nedeniyle Katılamayan Rehberlere Önemli Duyuru

Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği’nin 35. maddesi “Turist rehberleri, her yıl 1 Ocak -30 Nisan tarihleri arasında rehberlik kimlik kartlarını bağlı oldukları il müdürlüklerine vize ettirmek zorundadırlar….”, 37. maddesi ise “Üst üste iki defa vizesini yaptırmayan rehberler mesleklerini icra edemezler ve bu durumda olanların kimlik kartları iptal edilir….” hükümlerini haizdir.
Yönetmeliğin “Hizmet içi eğitim seminerlerine katılma zorunluluğu ve diğer eğitim faaliyetleri” başlıklı değişik 32. maddesinde, “Profesyonel turist rehberleri, her yıl, biri Bakanlık tarafından belirlenen zorunlu konularda olmak üzere en az üç konuda hizmet içi eğitim seminerine katılmak zorundadırlar…” ifadesi yer almaktadır.

Ayrıca, anılan maddede “…Mazeretleri bu madde uyarınca kabul edilenler dışında, herhangi bir nedenle zorunlu hizmet içi eğitim seminerlerine katılmayan rehberlerin yıllık vizesi yapılmaz” denilerek, hizmet içi eğitim seminerlerine katılamayanların;
a)Tam teşekküllü hastaneden alınmış, çalışmasına engel durumunun olduğuna dair sağlık kurulu raporu ile belgelenen sağlık durumu,
b)Yurtdışında sürdürülen doktora, yüksek lisans (master) ve Milli Eğitim Bakanlığınca burslu olarak lisans eğitimi amacıyla gitmeleri,
c)Kendisinin veya eşinin kamu görevi dolayısıyla yurtdışında bulunmaları,
d)Yurtdışında ikamet tescili için o ülke tarafından yurtdışına çıkma tahdidi konulanların bu durumu belgelemeleri halinde geçerli olmak üzere yurtdışında en fazla bir yıl süreyle ikamet zorunluluğu,
e)Doğal afetler,
f)Askerlik,
g)Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu meslek kuruluşlarınca yurtdışında görevlendirilmeleri,
nedenleriyle oluşan mazeretlerinin ilgili kuruluşlardan veya noterden tasdikli tercüme edilmiş belgelerinin asılları ile seminerlere katılmak için müracaat ettiklerini belgelemeleri zorunludur. (b) ve (c) bentlerindeki mazeret sahiplerinin, seminerlere katılmak için müracaatlarını belgelemeleri zorunlu değildir.” hükmü bulunmaktadır.
Profesyonel turist rehberlerinin durumlarının, 24.03.2010 tarihinde yapılacak olan Mazeret Komisyonu toplantısında görüşülmesi amacıyla yukarıda belirtilen mazeretlerine ait tanımlanan belgelerinidilekçeleri ekinde,19.03.2010 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir.