ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İlköğretim, Lise ve Dengi Okul Öğrencileri Arasında Düzenlenecek Olan “TÜRK KÜLTÜRÜNDE NEVRUZ” Konulu Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışmaları Özel Şartnamesi

Konu

Madde 1- “TÜRK KÜLTÜRÜNDE NEVRUZ” konulu; ilköğretim okulu 3. 4. ve 5. sınıf öğrencileri arasında “resim”, 6. 7. ve 8. sınıf öğrencileri arasında “şiir”, lise ve dengi okul öğrencileri arasında ise “kompozisyon” yarışması düzenlenecektir.

Amaç

Madde 2- Türk dünyasının ve dünya tarihinin en eski bayramı olan Nevruzun yeni gün, yeni başlangıç olarak tüm insanlığın birlik ve beraberliğini sağlamak, toplumumuzun her kesiminin özellikle de geleceğimizin mirasçıları olan öğrencilerimizin ve gençlerimizin insan ve doğa sevgisini, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının pekiştirilip millî, tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkarak yetişmelerine yardımcı olmaktır.

Kapsam

Madde 3- Bu özel şartname, yukarıda konusu ve amacı belirtilen yarışmalara katılma koşullarına, yarışmalara katılacak eserlerde aranacak şartlara, başvuru şekline, değerlendirme kurullarının oluşumuna, yapılacak değerlendirmeye, verilecek ödüller ve ödül törenleri ile yarışma takvimine ilişkin esas ve usulleri kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 4- Bu özel şartname, 21.03.1995 tarih ve 22234 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kültür Bakanlığı Ödüller Yönetmeliği” ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Katılma Şartları

Madde 5- Resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarından;

a) Resim yarışmasına, ilköğretim okullarının 3. 4. ve 5. sınıf,

b) Şiir yarışmasına, ilköğretim okullarının 6. 7. ve 8. sınıf,

c) Kompozisyon yarışmasına, lise ve dengi okul, öğrencileri katılabilecektir.

Yarışmalara Katılacak Eserlerde Aranacak Koşullar

Madde 6- Resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarına katılacak eserlerden;

a)Resimler 35x50 cm boyutundaki resim kağıdına (arka yüzü kullanmayarak) sulu boya veya pastel boya kullanılarak yapılacaktır.

b) Şiirler beyaz çizgisiz dosya kağıdına (arka yüzü kullanılmayarak) bir sayfayı geçmeyecek şekilde elle mürekkepli veya tükenmez kalemle okunaklı olarak yazılacaktır.

c) Kompozisyonlar beyaz çizgisiz dosya kağıdına (arka yüzü kullanılmayarak) iki sayfayı geçmeyecek şekilde elle mürekkepli veya tükenmez kalemle okunaklı olarak yazılacaktır.

Kağıtların arka yüzüne öğrencinin adı ve soyadı, doğum tarihi, okulunun adı, sınıfı ve numarası ile diğer iletişim bilgileri (İl, İlçe, Mahalle, Semt, Cadde, Sokak, Kapı No, Okul ile Ev ve Cep telefonları. e posta adresi ) ayrıca okul müdürü ile ilgili öğretmeninin de adı ve soyadı ve iletişim bilgileri mutlaka yazılacaktır.

Yarışmaya katılan resim, şiir ve kompozisyonların daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş olması gerekmektedir.

Başvuru ve Ön Eleme

Madde 7- Başvuru ve ön elemeler aşağıda belirtilen sıralamaya göre yapılacaktır.

a) Resim şiir ve kompozisyonlar öğrenciler tarafından öğrencisi oldukları okul müdürlüklerine teslim edilecektir.

b) İlk eleme okul müdürlüklerince yapılacak, ilk üç dereceye giren resim, şiir ve kompozisyonlar okullarında kaç öğrencinin yarışmaya katıldığını sayı olarak bildiren bir yazı ile doğrudan İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine gönderilecektir.

c) İkinci eleme illerde Valiliklerce İl Kültür ve Turizm MüdürlerininBaşkanlığında oluşturulacak bir komisyon tarafından yapılarak, il çapında ilk üç dereceye giren resim, şiir ve kompozisyonlar belirlenecektir.

d) İl çapında sadece ilk üç dereceye giren resim, şiir ve kompozisyonlar okullardan gelen yazılarda belirtilen sayılar toplanarak her dalda o ilde toplam kaç öğrencinin yarışmaya katıldığını sayı olarak bildiren bir yazı ile birlikte İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

Değerlendirme Kurulları

Madde 8- Değerlendirme Kurulları;

Her yarışma dalı için Milli Eğitim Bakanlığını temsilen bir üye ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilecek 4 üye olmak üzere 5 kişiden oluşur.

Kurul üyeleri kendi aralarından bir başkan seçerler.

Değerlendirme ve Duyuru

Madde 9- İllerden gelen resim, şiir ve kompozisyonlar Değerlendirme Kurullarınca değerlendirilerek, ilk üç dereceye ve mansiyon almaya layık görülen eserler belirlenecektir. Yarışma sonuçları Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce ilgili Valiliklere duyurulacaktır.

YarışmaTakvimi

Madde 10- Yarışmalar aşağıda belirtilen takvime göre yürütülecektir.

a)   Bu özel şartname, 30 Ekim 2009 tarihine kadar Valiliklere gönderilecektir.

b) Valiliklerce bu şartname, 06 Kasım 2009 tarihine kadar resmi ve özel ilköğretim okulları ile  lise ve dengi okul müdürlüklerine ulaştırılacaktır.

c) Okul Müdürlüklerince 13 Kasım 2009 tarihine kadar öğrencilere gerekli duyuru yapılacaktır.

d) Resim, şiir ve kompozisyonlar, öğrenciler tarafından 25 Aralık 2009 tarihine kadar okul müdürlüklerine teslim edilecektir.

e) Okullarda ilk üç dereceye giren resim, şiir ve kompozisyonlar, okul müdürlüklerince  01.01.2010 tarihine kadar İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine gönderilecektir.

f) İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine gönderilen eserler 08 Ocak 2010 tarihine kadar İl Kültür ve Turizm Müdürü başkanlığında oluşturulacak komisyonlarca değerlendirilerek ilk üç dereceye giren eserler belirlenecektir.

g) İllerde ilk üç dereceye giren resim, şiir ve kompozisyonlar, İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerince en geç 22 Ocak 2010 tarihine kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü İsmet İnönü Bulvarı No:5 Emek-ANKARA adresine gönderilecektir.

İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri tarafından gönderilmeyen ve her dalda ilk üç dereceye giren eserler dışında gönderilecek eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ödüller

Madde 11- Türkiye genelinde resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında her yarışma kategorisi için ayrı ayrı olmak üzere Değerlendirme Kurullarınca yapılan değerlendirme sonucunda ilk üç dereceye giren ve mansiyon verilmesi uygun görülen öğrencilere, aşağıda tutarları belirtilen para ödülü verilecektir.

Birincilik ödülü …………………………………….. 800 YTL.

İkincilik ödülü ………………………………………700 YTL.

Üçüncülük ödülü …………………………………....600 YTL.

Mansiyon ödülü …………………………………….500 YTL.

Ayrıca öğrencilere para ödülünün yanı sıra “Başarı Belgesi” ile kitap ve çeşitli hediyeler, okul müdürleri ile ilgili öğretmenlerine  de “Teşekkür Belgesi” verilecektir.

Ödül Törenleri

Madde 12-Türkiye genelinde resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilerimizin ödül töreninin tarihi, dereceye giren öğrenci ve velilerin törene katılması ile ilgili bilgiler daha sonra duyurulacaktır.

Diğer Hükümler

Madde 13- Yarışmaya katılanlar bu şartname hükümlerini aynen kabul etmiş sayılacaktır.

Madde 14- Bu şartnamede yer almayan konularda “Kültür Bakanlığı Ödüller Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uygulanacaktır.