ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Doğumunun 800.Yilinda Uluslararasi Haci Bektaş Veli Sempozyumu 19-21 Ekim 2009ankara

2009 yılının Hacı Bektaş Veli’nin 800. Doğum Yıl Dönümü olması nedeni ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmektedir.

Bu etkinlikler kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, ve Alevilik Araştırma Dokümantasyon ve Uygulama Enstitüsü işbirliğinde “Doğumunun 800. Yılında Uluslararası Hacı Bektaş Veli Sempozyumu” 19-21 Ekim 2009 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecektir.

SEMPOZYUM PROGRAMI

T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı

Ve

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı

Republic Of Turkey Ministry Of Culture And Tourism

And

Haci Bektas Veli Anatolian Cultural Foundation

Doğumunun 800.Yılında

Uluslararası Hacı Bektaş Veli Sempozyumu

2009

International Hadji Bektash Veli Symposium

In The 800th Year Of His Birth

2009

Program/The Program

Siyasal Bilgiler Fakültesi Ve Alevi Enstitüsü Katkılarıyla

Sempozyum Tarihi: 19-20-21 Ekim 2009, Pazartesi-Salı-Çarşamba.

Symposium Dates: October 19-20-21 2009, Monday-Tuesday-Wednesday

Sempozyum Yeri: AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi

Symposium Location: AU Faculty of Political Sciences

Cebeci, Ankara/Türkiye/Cebeci, Ankara/Turkey

Aziz Köklü Salonu/Aziz Köklü Hall

Mülkiye Şeref Salonu/Mülkiye Şeref Hall

Açılış Töreni: 19 Ekim 2009, Pazartesi, 10:00-12:00

Opening Ceremony: October19, 2009, Monday, 10:00-12:00

Açılış Tören Yeri: AnkaraResim ve Heykel Müzesi

Opening Ceremony Place: AnkaraMuseum of Art and Statue

Açılış töreni/Opening ceremony

1. Açılış/Opening

2. Protokol Konuşmaları/Protocol Speeches

3. Açılış Bildirisi/Keynote Speech:

Prof. Dr. İlhan Başgöz, (Yüzüncü Yıl University, Turkey)

Hacı Bektaş Veli ve Sosyal Hizmet Eri/Hadji Bektash Veli as a dedicated Social Service Man

4. Küçük konser/Mini Concert

5. Açılışın tamamlanması ve konukların SBF’ye aktarılması/Completion of opening and      transferring the guests to the Ankara University Faculty of Political Sciences

Katılımcı Kayıtları/Registration: October 19, 2009, Monday, 12:00-12:30

 Öğle Yemeği/Lunch: 12:30-14:00                                                                                     

Oturum Planı/Session Plan

1.Gün, Açılış Oturumu: 19 Ekim 2009, Pzt, 14:00-17:00, Aziz Köklü Salonu

1st day, Opening Session: October 19, 2009, Monday, 14:00-17:00, Aziz Köklü Hall

Ötekilerin Tarihi, Tarihin Ötekileri History Of Others, And Others’ History

Oturum Başkanı/Session Chairperson: Prof. Dr. Cengiz Güleç

Katılımcılar/Participants

Ahmet Karamustafa (Washington University, USA)

Hacı Bektaş Veli ve Anadolu’da Müslümanlık/Hadji Bektash Veli and Anatolian Islam

Ahmet Yaşar Ocak (Hacettepe University, Turkey)

Hacı Bektaş-ı Veli: Tarihsel Açıdan Yeni Bir Sorgulama/Hadji Bektash Veli: A New Query from a Historical Perspective

Farhad Daftary* (The Institute of İsmaili Studies, United Kingdom)

Tuğba Tanyeri Erdemir (METU, Turkey), Rabia Harmanşah (Pittsburgh University, USA), Robert Hayden, Pittsburg University, USA)

From Sercesme to the HacibektasMuseum: Ritual and Institutional Practices at a Cultural Heritage Site/Serçeşme’den Hacıbektaş Müzesine: Kültürel bir Mirasta Ritüel ve Kurumsal Pratikler.

Mark Soileau (Albion College, USA)

Vilayetname: Bir Metnin Seruveni/Vilayetname(Hagiography): Adventures of a Text

Görüşler, soru ve tartışmalar/Opinions, questions and discussions

16:30-17:00

Açılış, Protokol ve Basın Kokteyli

Reception

SBF Sütunlu Salon, 17:30-19:00

Faculty of Political Sciences, Sütunlu Hall, 17:30-19:00

* F.Daftary stated his principal attendance; however his attendance may be changed as he could not clear his program when this draft was prepared.

2.Gün, Birinci Oturum: 20 Ekim 2009, Salı, 10:00-12:30

2nd Day, First Session, October 20, 2009, Tuesday, 10:00-12:30

Aziz Köklü Salonu/Aziz Köklü Hall

Sözün Yazısı, Yazının Sözü Script Of Speech, Speech Of Script

Oturum Başkanı/Session Chairperson: Doç.Dr./Assoc. Prof. Dr. Bedriye Poyraz

Katılımcılar/Participants 

Vernon James Schubel (Kenyon College, USA)

Narratives of Guvench Abdal in the Vilayetname of Hajji Bektash/Hacı Bektaş’ın Vilayetnamesinde Güvenç Abdal Anlatıları

Nurten Kılıç Schubel (Kenyon College, USA)

The Story of Sari Ismail in the Velayetname of Hajji Bektash Veli/Hacı Bektaş Veli Vilayetnamesinde Sarı İsmail’in Hikayesi

Caner Işık (Yüzüncü Yıl University, Turkey)

Alevi Bektaşi Araştırmalarında Metodolojik Yaklaşımlar/Methodological Approaches in Alevi Bektashi Researches

Yuriy Averyanov (Russian Academy of Sciences, Russia)

Problem of the heterodox sanctity in the “Vilayet-name-i Haci Bektaş-ı Veli”/ Hacı Bektaş-ı Veli Vilayetnamesinde Heterodoks Kutsallık Problemi.

İsmail Kaygusuz (Araştırmacı/Researcher, İngiltere/United Kingdom)

Şemsi Tebrizi’nin Kimliği, Mevlâna'yla İlişkisi  ve Ölümü Üzerine Yeni Tezler/ A New Thesis on the Identity of Şemsi Tebrizi, His Relation with Mevlâna and Death

Görüşler, soru ve tartışmalar/Opinions, questions and discussions

12:00-12:30

Öğle yemeği/Lunch

12:30-14:00

2.Gün, İkinci Oturum: 20 Ekim 2009, Salı, 14:00-16:30

2nd Day, Second Session: October 20, 2009, Tuesday, 14:00-16:30

Aziz Köklü Salonu/Aziz Köklü Hall

Hacı Bektaş'ın İzinde, Hacı Bektaş'ın İzleri

Tracks Of Haci Bektaş After Haci Bektaş

Oturum Başkanı/Session Chairperson: Doç. Dr./Assoc. Prof.Dr. Erel Tellal

Katılımcılar/Participants

Esra Doğan (Tahran University, Iran)

Horasan’dan Rum’a Hacı Bektaş’ın Seyahatnamesinde İzlediği Yol/The Way Hadji Bektash followed in his Seyahatname (Travel Book) from Horasan to Rum(Asia Minor)

Ahmet Taşğın (Dicle University, Turkey)

Hacı Bektaş’ın Rum’a Gelişi ve Karaca Ahmet Sultan ile Karşılaşması/Arriving of Hadji Bektash into Rum( Asia Minor) and His Encounter with Karaca Ahmet Sultan

Mustafa Güler (Turkey)

Hacı Bektaş-ı Veli’nin 3.Halifesi Resul Baba’nın Hayatı ve Etkileri /Life and Influences of Resul Baba, 3rd Caliph of Hajji Bektash

Emel Kılıç (Ankara University, Turkey)

Kemal Ramazan Haykıran (Muğla University, Turkey)

Tarihi Kaynaklar Işığında Hacı Bektaş-ı Veli ve Bektaşi Öğretilerinin Çepni Türkmenleri İle Bağlantısı/Hajji Bektash Veli in the Light of Historical Sources and the Connection of Bektashi Discipline with Chepni Turkmens

Ayşe Kayapınar (Abant İzzet Baysal University, Turkey)

Osmanlı Klasik Döneminde Trakya’da Yer ve Kişi Adlarında Bektaşi Geleneğinin İzleri/Traces of Bektashi Traditions in the Names of Places and Persons in Thrace during the Classical Period of Ottomans

Görüşler, soru ve tartışmalar/Opinions, questions and discussions

16:00-16:30

2.Gün, Paralel Oturum: 20 Ekim 2009, Salı, 14:00-16:30

2rd Day, Parallel Session: October 20, 2009, Tuesday, 14:00-16:30

Mülkiye Şeref Salonu/Mülkiye Şeref Hall

Kendisinin İmgesi, İmgesinin Kendisi

The Image Of Self, Self Of The Image

Oturum Başkanı/Session Chairperson: Doç. Dr./ Assoc. Prof.Dr. Zeliha Etöz

Katılımcılar/Participants

Eva Csaki (Pazmany Peter Catholic University, Hungary)

Nefes: Bektaşilik ve Sanatın Kesişen Yolları/Nefes: Intersecting Roads of Bektashism and Art

Haydar Ergülen (Şair/Poet, Turkey)

Alevi-Bektaşi Şiirinde Hacı Bektaş Veli ve Hoşgörü/Hadji Bektash Veli and Tolerance in Alevi- Bektashi Poetry

Ayhan Yalçınkaya (Ankara University, Turkey)

Bektaşi’nin Kahkahası/Laugh of Bektashi

Bedriye Poyraz(Ankara University, Turkey)

Politik Bir Figür Olarak  Hacı Bektaş Veli’nin Medyada Temsili/Representation of Hadji Bektash Veli in Media as a Political Figure

Ali Yaman (Abant İzzet Baysal University, Turkey)

Bektaşi-Alevi Farklılaşması Üzerine: Farklılaşan, Benzeşen Kimlik Algılamaları/About Differentiation of Bektashi-Alevi: Differentiating, Resembling Identity Perceptions

Görüşler, soru ve tartışmalar/Opinions, questions and discussions

16:00-16:30

Enstitü  Kokteyli/Institute Cocktail

17:00-19:00

3.Gün, Birinci Oturum: 21 Ekim 2009, Çarşamba, 10:00-12:30

3rd Day, First Session: October 21, 2009, Wednesday, 10:00-12:30

Aziz Köklü Salonu/Aziz Köklü Hall

Bu Diyar Başka Diyar, Başka Diyar Bu Diyar

Here Is A Different Place, A Different Place Is Here

Oturum Başkanı/Session Chairperson: Doç. Dr. /Assoc. Prof Ahmet Taşğın

Katılımcılar/Participants

Murat Küçük (Gazeteci/Journalist, Germany)

Günümüz Balkan Bektaşiliği: Güncel Durum, Gelişmeler, Sorunlar/

Today’s Balkan Bektashism: Current Situation, Developments, and Problems.

Frances Trix (Indiana University, USA)

Survival Strategies for Bektashi Tekkes in the Western Balkans in Late Ottoman and Modern Times/Geç Osmanlı Dönemi ve Modern Zamanlarda Batı Balkanlarda Bektaşi Tekkelerinin Hayatta Kalma Stratejileri

Miranda Terzopoulou (Ethnologist, Folklore Research Centre, Academy of Athens, Greece)

Identy, Politics and the Sacred. The Evolution of a Bektashi Panayir in Greek Thrace/Kimlik, Siyaset ve Kutsal. Yunan Trakyasında bir Bektaşi Panayırının Evrimi.

Stephan Balastchev (Ethnomusicologist, Bulgaria)

Dynamics of the Bektashi Cult Architecture in the Eastern Rhodope Mountains of Bulgaria/ Bulgaristan Doğu Rodop Dağlarında Bektaşi Kült Mimarisinin Dinamikleri.

Giorgios Mavromattis (Educationalist – Historian, Greece)

Bektashis in 20th Greece/ 20. Yüzyıl Yunanistanında Bektaşiler

Görüşler, soru ve tartışmalar/Opinions, questions and discussions

12:00-12:30

Öğle Yemeği/Lunch

12:30-14:00

3.Gün, Birinci Paralel Oturum: 21 Ekim 2009, Çarşamba, 10:00-12:30

3rd Day, First Parallel Session: October 21, 2009, Wednesday, 14:00-16:30

Aziz Köklü Salonu/Aziz Köklü Hall

Neresinde Dünyanın, Dünyanın Orasında

Where In The World, There In The World

Oturum Başkanı/Session Chairperson: Prof. Dr. Aykut Çelebi

Katılımcılar/Participants

Levent Kayapınar (Abant İzzet Baysal Unv. Turkey )

Osmanlı Döneminde Bulgaristan Eski Zağra’da Bir Bektaşi Merkezi: Mü’min Baba ve Zaviyesi

Bulgaria during the Ottoman Period, A Bektashi Lodge in Old Zagra: Mü’min Baba and His Hermitage

Rumiana Margaritova (Bulgaria)

The Multi-faceted Nature of a Bektashi Feast in Bulgaria/Bulgaristan’da bir Bektaşi Şöleninin Çok Yönlü Doğası.

Muhammed Ali Soltani (Tahran University, Iran)

Ehlihaklar (Ali Haklar) Arasında Hacı Bektaşla İlgili İnançlar/Beliefs about Haiji Bektash Among Ehlihaklar (Ali Haklar)

Namik Musalı (Academy of National Sciences, Institute of History, Azerbaijan)

Anonim Bir Safevi Kaynağının Işığında Bektaşi ve Alevi Tarihine dair Bilinmeyen Gerçekler/Unknown Facts on Bektashi and Alevi History in the Light of an Anonymous Safavid Source

3.  Gün, İkinci Oturum: 21 Ekim 2009, Çrş, 14:00-16:30

3rd Day, Second Session: October 21, 2009, Wednesday, 14:00-16:30

Aziz Köklü Salonu/ Aziz Köklü Hall

Postsuz Serçeşme'den Serçeşme'siz Posta

From Sercesme Without Post To Post Without Sercesme

Oturum Başkanı/Session Chairperson: Doç.Dr./Assoc. Prof. Dr. Ayhan Yalçınkaya

Katılımcılar/Participants

İbrahim Bahadır (Gazeteci, Journalist/ Germany)

Hacı Bektaş Veli Tekkesinin Dini Merkez Olarak Yükselme Süreci/

Rising Period of Hadji Bektash Veli Tekke (Lodge) as a Religious Center

Dilek Soileau (Ankara University, Turkey)

1925 Hacı Bektaş-ı Veli Dergâh'ının Kapatılmasıyla Tarihsel Mirâsın Paylaşımı: Babalar, Çelebiler, Aleviler/Sharing of Historical Heritage by the Closure of Hadji Bektashi Veli Dergah(Lodge) in 1925: The Baba, The Celebi, The Alevi

Murat Yumlu (Turkey)

1960'lı Yıllar Ölçeğinde Dergah Temsiliyet Kanallarından Birisi Olarak Ulusoy Ailesiyle Türkiye Birlik Partisi İlişkisi/ Relation of Ulusoy Family with Turkish Unity Party as one of Dergah Representation Ways Across 1960’s.

Işıl Tombul (Ege University, Turkey)

Hırka Altında Siyaset: Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri/

Politics under Cardigan: Commemorates for Hajji Bektash Veli

Albert Doja (Tiran Avrupa Universitesi, Albania)

From Confraternal Religion to Instrumental Theology: Ideological Reversal between Heterodoxy and Ortodoxy in the Political History of Bektashism/Adanmışlık Temelli İnançtan Araçsal Teolojiye: Bektaşiliğin Politik Tarihinde Heterodoksi ve Ortodoksi Arasında İdeolojik Dönüşüm  

Görüşler, soru ve tartışmalar/Opinions, questions and discussions

16:00-16:30

3. Gün, II. Paralel Oturum: 21 Ekim 2009, Çrş, 14:00-16:30

3rd Day, Second Parallel Session: October 21, 2009, Wednesday, 14:00-16:30

Mülkiye Şeref Salonu/Mülkiye Şeref Hall

Sesin Nefesi, Nefesin Sesi

Liturgical Hymns (Nefes) Of Sound, Sound Of Liturgical Hymns (Nefes)

Oturum Başkanı /Session Chairperson: Yrd. Doç.Dr./Assis. Prof. Dr. Aykan Erdemir

Katılımcılar/Participants

Metanet Azizgizi Aliyeva (Azerbaijan State Economics University)

Sema ve Semahların Evrensel Ezoterik Yapısı/Sema and Universal Esoteric Structure of Semahs

Ulaş Özdemir (Ethnomusicologist, Yıldız Teknik University)

Ehl-i Hak’ın Kutsal Sazı Tanburun Kimliği ve Bağlamayla İlişkisi/Holy Saz of Ehl-i Hak, Identity of Tanbur and its Relation with Baglama

Janos Sipos (Ethnomusicologist, Hungary)

Bir Trakya Bektaşi cemaatinin müziği ve
Macar halk müziği/Music of a Thracian Bektasi Community and
Hungarian folk music

Piri Er (Republic of Turkey, Ministry of Culture and Tourism)

Anadolu Aleviliğinde Zakirlik Kurumu Değişim Süreçleri: Sorunları ve Çözüm Önerileri/ Minstrel Zakirlik Institution Changing Processes in Anatolian Alevis: Problems, Solution, and Suggesstions

Gani Pekşen, (Ege University, Turkey)

Alevi Cemlerindeki Deyiş, Ayet ve Nefesler/

Deyiş, Ayet (Religous Poem) and Nefes in Alevi Cem Rituel

Görüşler, soru ve tartışmalar/Opinions, questions and discussions

16:00-16:30

Sempozyumun Kapanışı /Closing Of The Symposium

17:00-17:45