ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Uluslararasi Türk Kültürü Ve Haci Bektaş Veli Sempozyumu 30-31 Ekim 2009 Üsküp/ Makedonya

2009 yılının Hacı Bektaş Veli’nin 800. Doğum Yıl Dönümü olması nedeni ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmektedir.

Bu etkinlikler kapsamında 30-31 Ekim 2009 tarihleri arasında, “Uluslararası Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Sempozyumu” Üsküp / Makedonya’da Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilecektir.

SEMPOZYUM PROGRAMI

30 Ekim 2009 Cuma

09:00-11:15 Açılış

Protokol konuşmaları

Sergi açılışı

11:15-11:30  Ara

1. Oturum 11.30-13.00

Oturum Başkanı- Prof. Dr. Fuat Bozkurt             

1. Prof. Dr. Abdurrahman Güzel- Hacı Bektaş Veli’nin Tarihsel Kimliği ve Türk Kültürü Üzerindeki Etkileri

2. Prof. Dr.Ahmet Yaşar Ocak- Hacı Bektaş Veli: Yeni Sorular, Alınan Cevaplar

3. Prof. Dr.Hasan Onat- Velayetname’de Gizlenen Hacı Bektaş Veli Gerçeği.. ve Bektaşilik

4. Dr. Nevena Gramatikova- Hacı Bektaş’ın Tarihi ve Tasavvufi Kimliği ve Bulgaristan’da Hacı Bektaş Kültün İzleri

13:00-14:30     Öğle yemeği arası

2. Oturum 14.30-16.00

Oturum Başkanı- Prof. Dr. Çağatay Özdemir                  

1. Prof. Dr.Fuat Bozkurt- Hacı Bektaş Yolu (Erkanı) ve Türk Düşününde Ulusallıktan Evrenselliğe Açılım

2. Doç. Dr. Qani Nesimi- Hacı Bektaş Veli’nin Makalat’ında İnsan Özellikleri         

3. Dr. Markus Dressler- Mehmed Fuad Köprülü’nün Eserlerinde  Hacı Bektaş Veli ve Bektaşiye

4. Büyükelçi Erik Cornell-  Bir Mürşit ile Görüşme: Bektaşiliğin Temeli Üzerine Bazı Notlar            

16:00-16:15 Ara

3. Oturum 16.15-18.00

Oturum Başkanı- Prof. Dr. Abdurrahman Güzel             

1. Doç. Dr. Özgür Savaşçı- Bektaşilikte Dergâhın Yeri, Konumu ve Önemi

2. Doç. Dr. Katerina Venedikova-  Elmalı Baba Tekkesinde Yazıtlar

3. Prof. Dr.Metin İzeti- Bektaşiliğin Arnavut Kültüründeki Yeri       

4. Teodora Bakardzieva- Çağdaş Vizyonsan Tarihi Kökenlerine Kadar Ruse Yöresinde Bektaşilik

5. Yrd. Doç. Dr. Yağmur Say- Şücaaddin Veli ve Koyun Baba Simgesel Kimliklerinin Hacı Bektaş Veli Tipolojisindeki İzleri

18:00-19:15 Akşam yemeği

31 Ekim 2009 Cumartesi

4. Oturum 9.15-11.00

Oturum Başkanı- Prof. Dr.A. Yaşar Ocak

1. Dr. Janos Sipos- Özel Bir Bektaşi Melodisinin İzinde

2. Prof. Dr.Irene Markoff - Nefesler ve Deyişler As Tools For Formulating An Understanding Of The Role and Significance of Hacı Bektash Veli in Alevi, Bektashi Rituals, World View, and Identity Construction Past and Present

3. Yrd. Doç. Dr. Eva Csaki-  Hacı Bektaş Veli’nin Kişiliği ve Felsefesi Türkçe Şiirlerde Nasıl Yansıtılmaktad          

4. Yrd. Doç. Dr. Armağan Elçi- Hacı Bektaş’ın Işığında Yaşayan Bir İnsan Hazinesi: Âşık Aşur

5. Prof. Dr.Lubimor Mikov& Doç. Dr. Bojidar Alexiev- Bulgaristan Bektaşi Ve Kızılbaş Cemlerinde(Alevi) Görevli ve Manevi Lider Olanların İsim, Lakap ve Adlandırılmaları

11:00- 11:15 Ara

5. Oturum 11.15-12.45

Oturum Başkanı- Prof. Dr.Hasan Onat               

1. Prof. Dr. Öcal Oğuz- Sözlü Kültür Bağlamları ve Hacı Bektaş Veli: Kuzey Afrika Durumu

2. Yrd. Doç. Dr. Ali Yaman- Hünkar Hacı Bektaş Veli ve Alevi Ocakları

3. Edmоnd İbrahimay- Arnavutluk’ta Bektaşiliğin Tarihi Gelişimi ve Şu Andaki Duru

4. Etnolog Elizabeta Koneska- Makedonski Brod’ taki Az. Nikola Kilisesi ya da Hıdır Baba Türbesinin Tarihi Konusundaki İkilemler

5. Piri Er & Aydın Durdu- Balkanlarda Bektaşi Mekânları

12:45-14:00 Öğle yemeği

6. Oturum 14.00-15.45

Oturum Başkanı-  Prof. Dr. Öcal Oğuz                            

1. Bardhosh Gaçe- Haxhi Bektash Veliu and Bektash Albanian World

2.Veliyeddin Ulusoy- Hacı Bektaş Düşüncesinin Günümüze Etkileri

3. Prof. Dr.Hysen Kordha & Shyqyri Hysi- Influence of Philosophy of Haxhi Bektash Veliu to the defense of Albanian ethnical-cultural identity

4. Yrd. Doç. Dr. Ercümend Ersanlı- Bektaşilikte Toplumsal Varoluş

5. Yrd. Doç. Dr. Hamiye Duran-  Nişabur’dan Sulucakarahöyük’e Hacı Bektaş Veli’nin İzinden

15:45-18:00     Harabati Baba Tekkesini Ziyaret

18:30- 20:00 Akşam yemeği

PROGRAM

October 30, 2009 Friday

09:00-11:15      Opening

Protocol speeches

Opening ceremony of the exhibition

11:15-11:30  Break

1. Session 11.30-13.00

Chairman- Prof. Dr. Fuat Bozkurt

1. Prof. Dr. Abdurrahman Güzel- The Historical Identity of Hacı Bektash Veli and His Effect on Turkish Culture

2. Prof. Dr.Ahmet Yaşar Ocak- Hacı Bektash Veli: New Questions and Received Answers

3. Prof. Dr.Hasan Onat- Hacı Bektash Veli Fact Hidden in Velayetname … and Bektashism

4. Dr. Nevena Gramatikova- The Historical and Mystical Identity of Hacı Bektash and the Effects of Hacı Bektash Cult in Bulgaria.

13:00-14:30     Lunch break

2. Session 14.30-16.00

Chairman - Prof. Dr. Çağatay Özdemir                 

1. Prof. Dr.Fuat Bozkurt- From Nationality to Universality in the way of Hacı Bektash and Turkish Thought

2. Assoc. Prof. Dr. Qani Nesimi- Human Characteristics in Hacı Bektash Veli’s Makalat

3. Markus Dressler- Hacı Bektash Veli and the Bektashiye in the Writings of Mehmed Fuad Köprülü.

4. Ambassador Erik Cornell- Conversations with a Mürsit: Some Notes on the Roots of Bektashism

16:00-16:15 Break

3. Session 16.15-18.00

Chairman - Prof. Dr. Abdurrahman Güzel                       

1. Assoc. Prof. Dr. Özgür Savaşçı- The Place, Position and Importance of Dergâh in Bektashism

2. Assoc. Prof. Dr. Katerina Venedikova- The Inscriptions in Elmalı Baba Tekke

3. Prof. Dr.Metin İzeti- The Place of Bektashism in Albenian Culture         

4. Teodora Bakardzieva- Bektashism in Ruse District

5. Asst. Prof. Dr. Yağmur Say- The Effects of Symbolic Identities of Şücaaddin Veli and Koyun Baba on Hacı Bektash Veli Typology.

18:00-19:15 Dinner

October 31, 2009 Saturday

4. Session 09.15-11.00

Chairman - Prof. Dr.A. Yaşar Ocak         

1. Dr. Janos Sipos- In the Track of a Special Bektashi Melody

2. Prof. Dr.Irene Markoff - Nefesler ve Deyişler As Tools For Formulating An Understanding Of The Role and Significance of Hacı Bektash Veli in Alevi, Bektashi Rituals, World View, and Identity Construction Past and Present

3. Asst. Prof.  Dr. Eva Csaki-  How do Early Turkish Poets Reflect Hacı Bektash Veli’s Personality and Philosophy?             

4. Asst. Prof.  Dr. Armağan Elçi- A Special Person Living in the Illimunation of Hacı Bektash : Âşık Aşur

5. Prof. Dr.Lubimor Mikov& Assoc. Prof.  Dr. Bojidar Alexiev- The names and the nicknames of the Spiritual Leaders and Attendants in Bulgarian Bektashi and Alevi Cems

11:00- 11:15 Break

5. Session-  11.15-12.45

Chairman - Prof. Dr.Hasan Onat

1. Prof. Dr. Öcal Oğuz- Oral Culture Contexts and Hacı Bektash Veli: The situation of North Africa

2. Asst. Prof. Dr. Ali Yaman- Hünkar Hacı Bektash Veli and Alevi Association

3. Edmund İbrahimay- The Historical Development of Bektashism in Albenia and the Present Situation

4. Etnolog Elizabeta Koneska- Dilemmas about the History of Hıdır Baba Tomb or St. Nicolas Church in Brod- Macedonia

5. Piri Er & Aydın Durdu- Bektashi Places in the Balkans

12:45-14:00 Lunch

6. Session 14.00-15.45

Chairman -  Prof. Dr. Öcal Oğuz               

1. Bardhosh Gaçe- Haxhi Bektash Veliu and Bektash Albanian World

2.Veliyeddin Ulusoy- The Effects of Hacı Bektash Philosophy to Today’s World. 

3. Prof. Dr.Hysen Kordha & Shyqyri Hysi- Influence of Philosophy of Haxhi Bektash Veliu to the defense of Albanian ethnical-cultural identity

4. Asst. Prof. Dr. Ercümend Ersanlı- Social Existence in Bektashism

5. Asst. Prof. Dr. Hamiye Duran- In the Track of Hacı Bektash Veli: From Nişabur to Sulucakarahöyük

15:45-18:00     Trip to Harabati Baba Tekke

18:30- 20:00 Dinner

ПРОГРАМА

30 Октомври 2009 Петок

09:00-11:15    Отворање

Протоколарни поздравни говори

Отворање на изложбата

11:15-11:30  Пауза

1. Сесија 11.30-13.00

Председател -  Проф. Др. Фуат Бозкурт                     

1. Проф. Др. Абдуррахман Гузел Историските димензии на Хаџи Бекташ Вели и неговото влијание врз турската култура.

2. Проф. Др.Ахмет Јашар Оџак -Хаџи Бекташ Вели: Нови прашања, добиени одговори

3. Проф. Др.Хасан Онат -Вистината за Хаџи Бекташ Вели која се крие во делото Велајетнаме.. и Бекташиството

4. Др. Невена Граматикова Истириските и духовни вредности на Хаџи Бекташ и трагите на култот на Хаџи Бекташ во Бугарија.

13:00-14:30     Пауза за ручек

2. Сесија 14.30-16.00

Претседател - Проф. Др. Чагатај Оздемир       

1. Проф. Др.Фуат БозкуртПатот на Хаџи Бекташ и експанзијата на турската мисла од националното до универзалното

2. Доц. Др. Ќани Несими -Човечките карактеристики во делото Макалат на Хаџи Бекташ Вели

3. Др. Маркус Дреслер –Хаџи Бекташ Вели и Бекташиството во делата ма Мехмед Фуад Копрулу

4. Амбасадор Ерик Корнел Средба со еден Муршит: Некои забелешки околу темелите на Бекташиството

16:00-16:15 Пауза

3. Сесија 16.15-18.00

Претседател - Проф. Др. Абдуррахман Гузел  

1. Доц. Др. Озгур Савашчи Местото, улогата и важноста на Дерѓахот во Бекташиството

2. Доц. Др. Катерина Венедикова –Записите во Текето Елмали Баба

3. Проф. Др.Метин Изети –Местото на Бекташиството во албанската култура     

4. Теодора Бакарџиева –Бекташиството во областа Русе

5. Пом. Доц. Др. Јагмур Сај Белезите од ликовите на Шуџааддин Вели и Којун Баба во трагите од типологијата на Хаџи Бекташ Вели

18:00-19:15 Вечера

31 Октомври 2009 Сабота

4. Сесија 9.15-11.00

Претседател –Проф.Др.А.Јашар Оџак

1. Др. Јанос Сипос –По трагите на една специфична Бекташиска мелодија

2. Проф. Др.Ирене МаркоффВоздишки и Изреки  As Tools For Formulating An Understanding Of The Role and Significance of Hacı Bektash Veli in Alevi, Bektashi Rituals, World View, and Identity Construction Past and Present

3. Пом. Доц. Др. Ева Цсаки –Како се одразуваат личноста и филозофијата на Хаџи Бекташ Вели во турската поезија?                                          

4. Пом. Доц. Др. Армаган Елчи –Една човечка ризница која живее во светлото на Хаџи Бекташ: Ашик Ашур

5. Проф. Др.Љубимор Миков & Доц. Др. Божидар Алексиев –Имиња, прекари и ословувања на духовните лидери кај Бугарските Бекташии и Кизилбаши (Алевити)

11:00- 11:15 Пауза

5. Сесија 11.15-12.45

Претседател – Проф. Др.Хасан Онат 

1. Проф. Др. Оџал Огуз –Усмените културни врски и Хаџи Бекташ Вели: Состојбата во Северна Африка

2. Пом. Доц. Др. Али Јаман-Хунќар Хаџи Бекташ Вели и Алевитските центри

3. Едмунд Ибрахимај Историскиот развој на Бекташиството во Албанија и сегашната состојба

4/ Етнолог Елизабета Конеска- Хисторијата на Свети Никола цирквата или Хидир Баба турбето во Македонски Брод. 

5. Пири Ер & Ајдин Дурду – Бекташиските центри на Балканот

12:45-14:00 Ручек

6. Сесија 14.00-15.45

Претседател – Проф. Др. Оџал Огуз    

1. Бардош Гаче Хаџи Бекташ Вели и Албанскиот Бекташиски свет

2.Велиједдин Улусој Влијанието на мислата на Хаџи Бекташ денес

3. Проф. Др.Хисен Корда & Шуќури Хуси Влијанието на филозофијата на Хаџи Бекташ Вели во зачувувањето на албанскиот етно – културен идентитет

4. Пом. Доц. Др. Ерџуменд Ерсанли Општественото битие во Бекташиството

5. Пом. Доц. Др. Хамије Дуран -  По трагите на Хаџи Бекташ Вели од Нишабур до Сулуџакарахојук

15:45-18:00     Посета на Харабати Баба Текке