ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PROFESYONEL TURİST REHBERLİĞİ HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ 2009 YILI UYGULAMA ESASLARI

Tanımlar:
Genel Müdürlük : Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünü
Yönetmelik : Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği’ni
Seminer :Profesyonel turist rehberleri için düzenlenen hizmet içi eğitim seminerlerini
Rehber : Profesyonel turist rehberini
İl Müdürlüğü : İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü
Oda : 5362 sayılı kanuna göre kurulmuş olan rehber esnaf odalarını
ARO : Antalya Rehberler Odasını
İRO : İstanbul Rehberler Odasını
İZRO : İzmir Turist Rehberleri Odasını
ifade eder.

Bakanlık Makamının 16.12.2008 tarih ve 224648 onayına istinaden 2009 yılı Kasım ve Aralık aylarında düzenlenecek seminerler;

Antalya’da ARO tarafından,
İstanbul’da İRO tarafından,
İzmir’de İZRO tarafından,
Ankara, Aydın, Bursa, Çanakkale, Gaziantep, Muğla, Nevşehir ve Trabzon il/ ilçelerinde ise, İl Müdürlüklerince uygun görülerek Bakanlığa bildirilen ve Genel Müdürlükçe onaylanan odalar tarafından düzenlenecektir.

Seminerler aşağıda belirtilen konularda düzenlenecektir:

1- İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti
2- 1915 Olayları
3- Türkiye’nin Turistik İmajı ve Tanıtımın Rolü
4- Eko Turizm
5- Türkiye AB İlişkileri Ekseninde Kıbrıs ve Ortadoğu Politikaları
6- İstanbul’da Son Tarihi Bulgular / Marmaray ve Metro Kazıları
7- Anadolu Medeniyetleri Müzesi
8- Somut Olmayan Kültürel Miras Işığında; Kültürel Zenginliğe Yeni Bir Bakış (Zorunlu)

Uyulması Gerekli Usul ve Esaslar:

1-Rehberler, yönetmeliğin değişik 32 nci maddesi gereğince, biri zorunlu olmak üzere belirlenen sekiz seminer konusundan en az üç tanesine katılmak zorundadırlar.

2-Günlük programlar, zorunlu seminer konusuna yer verilecek şekilde en az üç konuda düzenlenecektir.

3-Her seminer konusu için 30.00 YTL (2009 yılında TL uygulamasına geçilecektir) ücret belirlenmiştir. Rehberlerden bu ücretten başka ücret alınmayacaktır. Seminer ücretleri, rehberler tarafından odaların belirleyeceği şekilde ödenecektir.

4-Rehberler, belirlenen illerden herhangi birinde düzenlenen seminerlere katılabileceklerdir.

5-Seminerlere müracaat eden rehberler, odalardan temin edecekleri “Seminer Bildirim Formu” nu doldurup katılmak istediği seminer programını düzenleyen odaya verecektir.

6-Seminere katılmak için odalara müracaat eden rehberlere, odalar tarafından “Seminer Müracaat Belgesi” verilecektir.

7-30 Eylül 2009 tarihinden sonra seminer kaydı alınmayacak, seminer takvimine ilâve etkinlikler ve seminer takviminde değişiklikler yapılmayacaktır. Ancak, 30 Eylül’den sonra rehber olmaya hak kazananların, Kasım ve Aralık aylarında düzenlenecek hizmet içi eğitim seminerlerine kayıtlarını yaptırabilmeleri için yönetmelikte belirtilen süreden sonra kimlik kartlarını alma şartlarını haiz olduklarının Bakanlıkça tespiti gerekir.

8-Mazereti nedeni ile müracaat ettiği İlde, önceden belirlediği tarihte seminerlere katılamayacak olan rehberler, mazeretlerini ve “Müracaat Belgeleri”ni dilekçe ile semineri düzenleyen odaya ilettiklerinde, başka bir tarihte, başka konularda veya başka bir ilde seminer/seminerlere katılmaları yönünde gerekli kolaylık sağlanacaktır.

9-Odalar, Bakanlıkça belirlenen illerde İl Müdürlüklerince de uygun görülen hizmet İçi Eğitim Seminer Programlarını, seminer düzenleyecekleri salonları, “Uygulama Esasları” çerçevesinde 27 Şubat 2009 tarihine kadar Genel Müdürlüğe bildireceklerdir. Genel Müdürlükçe uygun görülen program, Genel Müdürlüğün ve odaların web sayfasında yayımlanacaktır.

10-Seminerleri verecek eğitimcilerin özgeçmişleri, İl Müdürlüklerinin teklif yazısıyla birlikte, 09 Ekim 2009 tarihine kadar Genel Müdürlük onayına sunulacaktır.

11- Odalar, seminer kaydı yaptıran rehberler için “Seminer Bildirim Formları”na uygun olarak hazırladıkları ve rehberin adı, soyadı, sicil numarası, seçtiği seminer konuları içeren listeleri, denetimlerde kontrol edilmek üzere, 09 Ekim 2009 tarihi itibarı ile İl Müdürlüklerine teslim edeceklerdir.

12-Odalar tarafından düzenlenecek seminerlerde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerince, 2 personel görevlendirilerek her seminerden sonra katılan rehberlere bu görevli personel ile rehber odası temsilcisinin imzalayacağı vizeye esas seminer katılım belgesi (Ek1) verilecektir.

15- Her seminer için, seminerlerin bitiminde, semineri düzenleyen oda tarafından tutanak düzenlenecektir. Tutanak, seminer görevlileri tarafından imzalanarak, bir örneği Genel Müdürlüğe gönderilecektir.

16- Profesyonel Turist Rehberliği 2009 yılı Hizmet İçi Eğitim Seminerleri Uygulama Esasları hükümlerine uyulmaması halinde, ilgili odalar tarafından tahsil edilen ücretler yasal faizi ile birlikte DÖSİMM hesabına aktarılacaktır.

17-2009 yılı seminer programının uygulanmasında değişiklik talep edildiği takdirde ilgili İl Müdürlüğünün önerileri doğrultusunda Genel Müdürlüğe bildirilecektir. Seminer programında yapılan değişiklikler için Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır. Kabul edilen seminer takvimi ve programında 30 Eylül 2009 tarihinden sonra kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

18-Seminerler, Genel Müdürlükçe izlenebilecek ve denetlenebilecektir.