ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2008 Yılı Profesyonel Turist Rehberliği Hizmet İçi Eğitim Seminerleri Uygulama Esasları

2008 YILI PROFESYONEL TURİST REHBERLİĞİ
HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ
UYGULAMA ESASLARI

Tanımlar:

Genel Müdürlük : Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünü
Rehber : Profesyonel turist rehberini
İl Müdürlüğü : İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü
Oda : 5362 sayılı kanuna göre kurulmuş olan rehber odalarını
ARO : Antalya Rehberler Odasını
İRO : İstanbul Rehberler Odasını
İZRO : İzmir Turist Rehberleri Odasını
Seminer : Profesyonel turist rehberleri için düzenlenen hizmet içi eğitim
seminerlerini
Yönetmelik : Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği’ni
ifade eder.

06.12.2007 tarih ve 204427 sayılı onaya istinaden 2008 yılı Kasım ve Aralık aylarında düzenlenecek seminerler; Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Çanakkale, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Muğla ve Nevşehir illerinde İl Müdürlüklerinin denetim ve gözetiminde Rehber Odaları tarafından düzenlenecektir.

Seminerler;

Antalya’da ARO tarafından,
İstanbul’da İRO tarafından,
İzmir’de İZRO tarafından,
Ankara, Aydın, Bursa, Çanakkale, Gaziantep, Muğla ve Nevşehir illerinde ise, İl Müdürlüklerince uygun görülerek Bakanlığa bildirilen ve Genel Müdürlükçe de onaylanan oda tarafından düzenlenecektir.

Seminerler yalnızca aşağıda belirtilen konularda düzenlenecektir:

1- Ermeni Meselesi
2- Grup Psikolojisi ve Yönetimi
3- Turizm Sektöründe Temizlik
4- Anadolu’da Konut ve Yerleşmenin Öyküsü
5- Müze ve Ören Yerlerinde Sorunlar
6- Yahya Kemal BEYATLI
7- Tanıtımda İmaj, Teknik ve Usuller
8- Kurtuluş Savaşı Abideleri ve Turizm (Zorunlu)

2008 yılı Kasım ve Aralık aylarında düzenlenecek seminerler aşağıda belirtilen esaslara uygun olarak gerçekleştirilecektir:

1)Günlük programlar, en az üç konuda, zorunlu seminer konusuna da yer verilecek şekilde düzenlenecektir.


2)Rehberler, yönetmeliğin 32. maddesi gereğince; biri zorunlu konu olmak üzere, sekiz konudan belirlenen seminerlerin en az üç tanesine katılmak zorundadır.


3) Her seminer konusu için 30 YTL ücret belirlenmiştir. Rehberlerden bu ücretten başka ücret istenilmeyecektir.


4)Rehberler yukarıda belirtilen illerden herhangi birinde düzenlenen seminerlere katılabilirler.


5)Seminerlere müracaat eden rehberler, odalardan temin edecekleri “Seminer Bildirim Formu”nu doldurup, katılmak istediği seminer programını düzenleyen odaya vereceklerdir.


6)Seminere katılmak için odalara müracaat eden rehberlere, odalar tarafından “Seminer Müracaat Belgesi” verilecektir.


7) 29 Eylül 2008 tarihinden sonra seminer kaydı alınmayacak, seminer takvimine ilâve etkinlikler ve seminer takviminde değişiklikler yapılmayacaktır.


8)Mazereti nedeni ile müracaat ettiği ilde, önceden belirlediği tarihte seminerlere katılamayacak olan rehberlere, mazeretlerini ve “Müracaat Belgeleri”ni dilekçe ile semineri düzenleyen oda’ya ilettiklerinde; seminer salonunun da uygun olması halinde, başka bir tarihte, başka konularda veya başka bir ilde seminer/seminerlere katılmaları yönünde gerekli kolaylık sağlanacaktır.

 
9)Seminerlere, seminer salonunun kapasitesinden fazla müracaat kabul edilmeyecektir.


10)29 Eylül 2008 tarihine kadar müracaat edilmeyen seminer konuları için seminer düzenlenmeyecektir.

 
11)Odalar, Bakanlıkça belirlenen illerde, İl Müdürlüklerince de uygun görülen, Hizmet içi eğitim seminer programlarını, seminer düzenleyecekleri salonları, “Uygulama Esasları” çerçevesinde 29 Şubat 2008 tarihine kadar Genel Müdürlüğe bildireceklerdir. Genel Müdürlükçe uygun görülen program, Genel Müdürlüğün ve Odaların web sayfasında yayımlanacaktır.

 
12) Seminerleri verecek hocaların özgeçmişleri, İl Müdürlüklerinin uygun görüş yazısıyla birlikte, 10 Ekim 2008 tarihine kadar Genel Müdürlüğe bildirilecektir.

 
13)Odalar, seminer kaydı yaptıran rehberler için “Seminer Bildirim Formları”na uygun olarak hazırladıkları ve rehberin adı, soyadı, sicil numarası, seçtiği seminer konularını içeren listeleri, denetimlerde kontrol edilmek üzere, 10 Ekim 2008 tarihine kadar İl Müdürlüklerine teslim edeceklerdir.

 
14) Seminerlere katılan rehberlere, odalar tarafından, “Seminer Katılım Belgesi” verilecektir.


15)Her seminer için, o gün düzenlenen seminerlerin bitiminde, semineri düzenleyen Oda tarafından tutanak düzenlenecektir. Düzenlenen tutanakta İl Müdürlüğü görevlisinin de imzası bulunacaktır. İmzalanan tutanağın bir örneği, Genel Müdürlüğe gönderilecektir.

 
16)Odalar tarafından “2008 Yılı Profesyonel Turist Rehberliği Hizmet İçi Eğitim Seminerleri Uygulama Esasları”na uyulmaması halinde, ilgili odaların seminer için aldıkları ücretler yasal faizi ile birlikte DÖSİMM hesabına aktarılacak ve seminer için müracaat etmiş rehberlerin seminerlere katılımları İl Müdürlüğünün belirleyeceği program dâhilinde yapılacaktır.

17)Yayımlanan seminer programında yapılması talep edilen değişiklikler, uygun görüş alınmak kaydıyla, İl Müdürlüklerinin görüşleri ve gerekçeleri ile birlikte Genel Müdürlüğe bildirilecektir. Seminer programında yapılan değişiklik de Genel Müdürlük tarafından onaylandıktan sonra, Odaların ve Genel Müdürlüğün web sayfasında yayınlanacaktır. Kabul edilen seminer takvimi ve programında 29 Eylül 2008 tarihinden sonra değişiklik yapılmayacaktır.

 
18) Düzenlenecek seminerlerin ücretleri, rehberler tarafından, Odaların belirleyeceği şekilde ödenir.

 
19)Odalar tarafından, bu esaslarda belirtilen hususlar dışında rehberlerden herhangi bir talepte bulunulmayacaktır.


20)Seminerler, ayrıca bir onay veya yazıya gerek olmaksızın, Genel Müdürlük görevlileri tarafından izlenebilecek ve denetlenebilecektir.