ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

“TÜRK KÜLTÜRÜNDE NEVRUZ” Konulu Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışmaları Özel Şartnamesi

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü

İlköğretim, Lise ve Dengi Okul Öğrencileri Arasında Düzenlenecek Olan
“TÜRK KÜLTÜRÜNDE NEVRUZ” Konulu
Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışmaları
Özel Şartnamesi

Konu
Madde 1-
“TÜRK KÜLTÜRÜNDE NEVRUZ” konulu; ilköğretim okulu 3. 4. ve 5. sınıf öğrencileri arasında resim, 6. 7. ve 8. sınıf öğrencileri arasında şiir ile lise ve dengi okul öğrencileri arasında kompozisyon yarışması düzenlenecektir.

Amaç
Madde 2-
Türk dünyasının ve dünya tarihinin en eski bayramı olan Nevruzun yeni gün, yeni başlangıç olarak tüm insanlığın birlik ve beraberliğini sağlamak, toplumumuzun her kesiminin özellikle de geleceğimizin mirasçıları olan öğrencilerimizin ve gençlerimizin insan ve doğa sevgisini, hoşgörü ve yardımlaşma duygularını pekiştirerek milli, tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkarak yetişmelerine yardımcı olmaktır.

Kapsam
Madde 3-
Bu özel şartname, yukarıda konusu ve amacı belirtilen yarışmalara katılma koşullarına, yarışmalara katılacak eserlerde aranacak şartlara, başvuru şekline, değerlendirme kurullarının oluşumuna, yapılacak değerlendirmeye, verilecek ödüller ve ödül törenleri ile yarışma takvimine ilişkin esas ve usulleri kapsar.

Hukuki Dayanak
Madde 4-
Bu özel şartname, 21.03.1995 tarih ve 22234 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kültür Bakanlığı Ödüller Yönetmeliği” ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Katılma Şartları
Madde 5-
Resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarından;
a) Resim yarışmasına, ilköğretim okullarının 3. 4. ve 5. sınıf,
b) Şiir yarışmasına, ilköğretim okullarının 6. 7. ve 8. sınıf,
c) Kompozisyon yarışmasına, lise ve dengi okul,
öğrencileri katılabilecektir.

Yarışmalara Katılacak Eserlerde Aranacak Koşullar
Madde 6-
Resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarına katılacak eserlerden;
a) Resimler 35x50 cm boyutundaki resim kağıdına (arka yüzü kullanmayarak) sulu boya veya pastel boya kullanılarak yapılacaktır.
b) Şiirler beyaz çizgisiz dosya kağıdına (arka yüzü kullanılmayarak) bir sayfayı geçmeyecek şekilde elle mürekkepli veya tükenmez kalemle okunaklı olarak yazılacaktır.
c) Kompozisyonlar beyaz çizgisiz dosya kağıdına (arka yüzü kullanılmayarak) iki sayfayı geçmeyecek şekilde elle mürekkepli veya tükenmez kalemle okunaklı olarak yazılacaktır.
Kağıtların arka yüzüne öğrencinin adı ve soyadı, doğum tarihi, okulunun adı, sınıfı ve numarası, okul müdürü ile ilgili öğretmeninin adı ve soyadı, açık adresi (İl, İlçe, Mahalle, Cadde, Sokak, Kapı No, Okul ile Ev ve Cep telefonları) mutlaka yazılacaktır.
Yarışmaya katılan resim, şiir ve kompozisyonların daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş olması gerekmektedir.

Başvuru ve Ön Eleme
Madde 7-
Başvuru ve ön elemeler aşağıda belirtilen sıralamaya göre yapılacaktır.
a) Resim şiir ve kompozisyonlar öğrenciler tarafından öğrencisi oldukları okul müdürlüklerine teslim edilecektir.
b) İlk eleme okul müdürlüklerince yapılacak, ilk üç dereceye giren resim, şiir ve kompozisyonlar okullarında kaç öğrencinin yarışmaya katıldığını sayı olarak bildiren bir yazı ile doğrudan İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine gönderilecektir.
c) İkinci eleme illerde Valiliklerce İl Kültür ve Turizm Müdürlerinin Başkanlığında oluşturulacak bir komisyon tarafından yapılarak, il çapında ilk üç dereceye giren resim, şiir ve kompozisyonlar belirlenecektir.
d) İl çapında sadece ilk üç dereceye giren resim, şiir ve kompozisyonlar okullardan gelen yazılarda belirtilen sayılar toplanarak her dalda o ilde toplam kaç öğrencinin yarışmaya katıldığını sayı olarak bildiren bir yazı ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

Değerlendirme Kurulları
Madde 8-
Değerlendirme Kurulları;
Her yarışma dalı için Milli Eğitim Bakanlığını temsilen bir üye ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilecek 4 üye olmak üzere 5 kişiden oluşur.
Kurul üyeleri kendi aralarından bir başkan seçerler.

Değerlendirme ve Duyuru
Madde 9-
İllerden gelen resim, şiir ve kompozisyonlar Değerlendirme Kurullarınca değerlendirilerek, ilk üç dereceye ve mansiyon almaya layık görülen eserler belirlenecektir. Yarışma sonuçları Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce ilgili Valiliklere duyurulacaktır.

Yarışma Takvimi
Madde 10- Yarışmalar aşağıda belirtilen takvime göre yürütülecektir.
a) Bu özel şartname, 26 Ekim 2007 tarihine kadar Valiliklere gönderilecektir.
b) Valiliklerce bu şartname, 09 Kasım 2007 tarihine kadar resmi ve özel ilköğretim okulları ile lise ve dengi okul müdürlüklerine ulaştırılacaktır.
c) Okul Müdürlüklerince 16 Kasım 2007 tarihine kadar öğrencilere gerekli duyuru yapılacaktır.
d) Resim, şiir ve kompozisyonlar, öğrenciler tarafından 14 Aralık 2007 tarihine kadar okul müdürlüklerine teslim edilecektir.
e) Okullarda ilk üç dereceye giren resim, şiir ve kompozisyonlar, okul müdürlüklerince 28 Aralık 2007 tarihine kadar İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine gönderilecektir.
f) İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine gönderilen eserler 11 Ocak 2008 tarihine kadar İl Kültür ve Turizm Müdürü başkanlığında oluşturulacak komisyonlarca değerlendirilerek ilk üç dereceye giren eserler belirlenecektir.
g) İllerde ilk üç dereceye giren resim, şiir ve kompozisyonlar, İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerince en geç 18 Ocak 2008 tarihine kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü İsmet İnönü Bulvarı No:5 Emek-ANKARA adresine gönderilecektir.
İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri tarafından gönderilmeyen ve her dalda ilk üç dereceye giren eserler dışında gönderilecek eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ödüller
Madde 11-
Türkiye genelinde resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında her yarışma kategorisi için ayrı ayrı olmak üzere Değerlendirme Kurullarınca yapılan değerlendirme sonucunda ilk üç dereceye giren ve mansiyon verilmesi uygun görülen öğrencilere, aşağıda tutarları belirtilen para ödülü verilecektir.

Birincilik ödülü …………………………………….. 800 YTL.
İkincilik ödülü ……………………………………… 700 YTL.
Üçüncülük ödülü ………………………………….... 600 YTL.
Mansiyon ödülü ……………………………………. 500 YTL.

Ayrıca öğrencilere para ödülünün yanı sıra “Başarı Belgesi” ile kitap ve çeşitli hediyeler, okul müdürleri ile ilgili öğretmenlerine de “Teşekkür Belgesi” verilecektir.

Ödül Törenleri
Madde 12-
Türkiye genelinde resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilerimizin ödül töreninin tarihi, dereceye giren öğrenci ve velilerin törene katılması ile ilgili bilgiler daha sonra duyurulacaktır.

Diğer Hükümler
Madde 13-
Yarışmaya katılanlar bu şartname hükümlerini aynen kabul etmiş sayılacaktır.
Madde 14- Bu şartnamede yer almayan konularda “Kültür Bakanlığı Ödüller Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uygulanacaktır.NOT: Yukarıdaki özel şartname Bakanlığımız internet sayfasında www.kulturturizm.gov.tr E-mail: arastirmaegitim@kulturturizm.gov.tr. yer almaktadır.