ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hizmet İçi Seminerlere Mazeretleri Nedeniyle Katılamayan Turist Rehberlerine Duyuru

2007 YILI KASIM ARALIK AYLARINDA
DÜZENLENENHİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİNE
AŞAĞIDA TANIMLANAN MAZERETLERİ NEDENİYLE KATILAMAYAN PROFESYONEL TURİST REHBERLERİNE
DUYURU

Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği’nin 35. maddesi “Turist rehberleri, her yıl 1 Ocak -30 Nisan tarihleri arasında rehberlik kimlik kartlarını bağlı oldukları il müdürlüklerine vize ettirmek zorundadırlar….”, 37. maddesi ise “Üst üste iki defa vizesini yaptırmayan rehberler mesleklerini icra edemezler ve bu durumda olanların kimlik kartları iptal edilir….” hükümlerini haizdir.

Yönetmeliğin “Hizmet içi eğitim seminerlerine katılma zorunluluğu ve diğer eğitim faaliyetleri” başlıklı 32. maddesinde, “Profesyonel turist rehberleri, her yıl, biri Bakanlık tarafından belirlenen zorunlu konularda olmak üzere en az üç konuda hizmet içi eğitim seminerine katılmak zorundadırlar….” ifadesi yer almaktadır, ancak rehberler üçten fazla seminere katılabilirler. Ayrıca, anılan maddede “…Mazeretleri bu madde uyarınca kabul edilenler dışında, herhangi bir nedenle zorunlu hizmet içi eğitim seminerlerine katılmayan rehberlerin, yıllık vizesi yapılmaz” denilerek, hizmet içi eğitim seminerlerine katılamayanların;
    a) Tam teşekküllü hastaneden alınmış, çalışmasına engel durumunun olduğuna dair sağlık kurulu raporu ile belgelenen sağlık durumu,
    b)Yurtdışında sürdürülen doktora, yüksek lisans (master) ve Milli Eğitim Bakanlığınca burslu olarak lisans eğitimi amacıyla gitmeleri,
    c) Kendisinin veya eşinin kamu görevi dolayısıyla yurtdışında bulunmaları,
    d) Yurtdışında ikamet tescili için o ülke tarafından yurtdışına çıkma tahdidi konulanların bu durumu belgelemeleri halinde geçerli olmak üzere yurtdışında en fazla bir yıl süreyle ikamet zorunluluğu,
    e) Doğal afetler,
    f) Askerlik,
    g) Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu meslek kuruluşlarınca yurtdışında görevlendirilmeleri,

nedenleriyle oluşan mazeretlerinin ilgili kuruluşlardan veya noterden tasdikli tercüme edilmiş belgelerinin asılları ile seminerlere katılmak için müracaat ettiklerini belgelemeleri zorunludur. (b) ve (c) bentlerindeki mazeret sahiplerinin, seminerlere katılmak için müracaatlarını belgelemeleri zorunlu değildir.” hükmü bulunmaktadır.

Hizmet içi eğitim seminerlerine katılamayan rehberler, yönetmeliğin 33. maddesi kapsamında mazeretlerinin görüşülmesi için 05 Aralık 2007 tarihinde toplanacak olan “Mazeret Komisyonu”’na, mazeretlerine ilişkin belgelerini, yönetmeliğin 32. maddesinde tanımlandığı nitelikte hazırlayarak dilekçeleri ekinde, 03 Aralık 2007 tarihi mesai saati bitimine kadar Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne ulaştırmak zorundadırlar. Faks ile gönderilen belgeler ile yönetmeliğin 33. maddesinde belirtilen nitelikleri taşımayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.