ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2007 Yılı Profesyonel Turist Rehberliği Hizmet İçi Eğitim Seminerleri Uygulama Esasları

20.12.2006 tarih ve 205390 sayılı onaya istinaden 2007 Yılı Kasım-Aralık aylarında düzenlenecek hizmet içi eğitim seminerleri;  Ankara, Antalya, Çanakkale, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Nevşehir ve Muğla illerinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerince; Oda üyesi olan rehberler için ise, Antalya’da Antalya Rehber Odası, İstanbul’da İstanbul Rehber Odası ve İzmir’de İzmir Turist rehberleri Odası tarafından sadece 5362 sayılı kanuna göre esnaf sicil kaydı bulunan kendi üyelerine yönelik olarak seminerler düzenlenecektir. 2007 Yılı Kasım-Aralık aylarında düzenlenecek hizmet içi eğitim seminerleri aşağıda belirtilen esaslara uyularak gerçekleştirilecektir.

a) Seminerlere müracaat eden rehberler, banka dekontlarının asılları veya onaylı suretlerini bildirim formuna (EK: 1) ekleyerek İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin evrak kaydına teslim edeceklerdir.

b) 5362 sayılı kanuna göre esnaf siciline kayıtlı oda üyesi rehberler; banka dekontlarının (Rehber Esnaf Odalarına nakdi ödemeye ait belgeyi veya odanın belirlediği banka hesabına ait dekontu) asıllarını veya onaylı suretlerini bildirim formuna (EK: 1) ekleyerek Rehber Odalarının evrak kaydına teslim edeceklerdir.

c) Rehberler tarafından evraka teslim edilen seminer ücreti yatırdıklarına dair belge ile seminer bildirim formu kontrol edildikten sonra her rehbere; seçtiği konuları, tarihlerini ve müracaat tarih / sayısı ile Müracaat liste nosunu belirten belge (EK: 2) verilecektir.

d) Seminerler yalnızca aşağıda belirtilen konularda düzenlenecektir.

1- Ermeni Meselesi

2- Geleneksel Türk El Sanatları

3- Türk Mutfak Kültürü ve Yemek Rehberliği

4- Türk ve Dünya Edebiyatında Seyahatnameler (İbni Batuta-Evliya Çelebi)

5- Çanakkale Gelibolu Tarihi Milli Parkı ve Tarihsel Önemi

6- Mevlâna ve Mevlevilik

7- Avrupa Birliği ile Turizm Bağlamında İlişkiler

8- Beş Şehir ( Ahmet Hamdi Tanpınar)  (Zorunlu )

Zorunlu seminer konusuna her grupta yer verilecek ve yukarıda belirtilen diğer konular en az 1’er defa anlatılacak şekilde düzenlenecektir.

e) Ekte örneği bulunan “Bildirim Formu”ndan (EK: 1) başka bir müracaat formu kullanılmayacaktır.

f) İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri, seminer takvimleri ile seminer verecek hocaların özgeçmişlerini; rehber odaları ise, seminer düzenleme taleplerini, seminer takvimlerini, seminer verecek hocaların özgeçmişlerini ve seminer düzenleyecekleri mekânları en geç 2007 Ocak ayı sonuna kadar Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne bildireceklerdir.

g) Belirlenen seminer konuları dışında,  seminerlerin başlama veya bitiş saatinden önce ya da sonrasında, rehberlerin faydalanması için programa alınması düşünülen sunum, gösteri ve benzeri faaliyetler, mutlaka seminer takviminde belirtilecek; etkinliği gerçekleştirecek kişi veya kişilerin özgeçmişlerini Ocak ayı sonuna kadar;  Ocak ayından sonra belirlenenler ise 30 Eylül 2007 tarihine kadar Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.

h) 30 Eylül 2007 tarihinden sonra kesinlikle seminer kaydı alınmayacak; seminer takvimine ilâve etkinlikler ve değişiklikler yapılmayacaktır.

ı) 5362 Sayılı Kanuna göre esnaf sicil kaydı bulunan oda üyesi rehberlerin esnaf sicil kaydına ait sicil numaralarının da belirtildiği üye listeleri, Rehber Odaları tarafından onaylanarak 31 Mayıs 2007 tarihine kadar Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

i)Hizmet içi eğitim seminerlerinemüracaat eden rehberlerin sıra numarası verilmiş bildirim formlarına (EK: 1) uygun olarak; adı soyadı, sicil numarası, ülkesel/ bölgesel durumu,  dili/dilleri ve seçtiği seminer konuları yazılı sıra numarası verilerek hazırlanacak listelerin (EK: 3) birer nüshaları bildirim formlarıyla birlikte denetimlerde kontrol edilmek üzere 30 Eylül 2007 tarihi itibariyle İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri tarafından dosyalanacaktır. Listelerin asılları en geç 10 Ekim 2007 tarihine kadar Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

j) Rehber odalarına üye, seminer kaydı yaptıran ve 5362 sayılı Kanuna göre esnaf sicil kaydı olan oda üyesi rehberlerin ise; adı soyadı, sicil numarası, esnaf sicil numarasını da içeren oda kaydı, ülkesel/bölgesel durumu dili/dilleri ile seçtiği seminer konuları yazılı sıra numarası verilerek hazırlanacak listelerin (EK: 4) birer nüshası odada kalmak üzere, listelerin asılları ile ikinci suretleri, bildirim formları ve ücret belgesi ile birlikte ilgili Rehber Odası tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edilecektir. Listelerin asılları ise 10 Ekim 2007 tarihine kadar Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne gönderilecektir. Diğer nüsha ve belgeler İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri tarafından dosyalanacaktır.

k) Seminer düzenlenen bir başka İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde seminerlere katılmayı talep eden rehberlerin, ( c ) bendinde belirtilen belgeyi (EK: 2) ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ibraz etmeleri halinde seminerlere katılımları sağlanacaktır.

l) Seminerlere katılan rehberlere, her seminerden sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlileri tarafından;  katıldığı seminerleri ve tarihleri belirten vizelere esas imzalı onaylı seminer katılım belgesi (EK:5) verilecektir.

m) Rehber Odaları tarafından düzenlenecek seminerlerde ise,  İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerince, 2 personel görevlendirilerek her seminerden sonra katılan rehberlere bu görevli personel ile rehber odası temsilcisinin imzalayacağı (l) maddesinde belirtilen vizeye esas seminer katılım belgesi    (EK: 6) verilecektir.

n) Belirlenen programa göre seminerlerden herhangi birine müracaat eden veya seminer gününde seminere katılan rehber bulunmaması halinde bu durum, görevlilerle birlikte eğitimci/hocanın imzasının bulunduğu bir tutanakla belirlenecektir.

o) Her bir seminer için ayrı ayrı düzenlenecek olan ve seminerin konusu, tarihi, gerçekleştirildiği mekân ile semineri veren eğiticilerin adı, soyadı, unvanı ve kurumuna dair bilgileri içeren katılım listeleri (EK: 7); seminere katılan rehberlerin adı, soyadı, sicil numarası, ülkesel/bölgesel durumu, dili/dilleri ile telefonları da yazılarak imzalatılacak ve ayrıca yukarıdaki maddede tanımlanan görevliler ve eğitimciler tarafından da imzalanacaktır. Rehber Odaları tarafından gerçekleştirilen seminerlerde rehberlerin esnaf sicil ve oda üyeliği bilgileri de bu listelere eklenecektir (EK: 8).

ö) İmzalanan katılım listelerinin (EK: 7 ve 8) birer örneği ile belgelerin asılları İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde kalacak; seminer düzenleyen rehber odaları ise talep etmeleri halinde listelerin birer örneğini alabileceklerdir. Listelerin (EK: 7 ve 8) asılları ise takip eden hafta başında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

p) Rehber odaları tarafından bu esaslara uyulmaması halinde; ilgili odaların seminer için tahsil ettikleri ücretler yasal faizi ile birlikte DÖSİMM hesabına aktarılacak; ilgili seminer için müracaat etmiş, esnaf sicil kaydı olan oda üyesi rehberlerin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün belirlediği program dâhilinde seminerlere katılımları sağlanacaktır.

r) Hazırlanan seminer programı ile yapılması talep edilen değişiklikler, uygun görüş alınmak kaydıyla gerekçeleri ile birlikte Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne bildirilecektir. Bildirilen programda 30 Eylül 2007 tarihinden sonra hiçbir şekilde değişikliğe gidilmeyecektir.

s)  Rehberler, profesyonel turist rehberliği yönetmeliğinin 32. maddesi gereğince biri zorunlu konu olmak üzere belirlenen 8 konudan en az 3 tanesine katılmak zorundadır.

ş) Her seminer konusu için 30.00 YTL. Ücret belirlenmiştir. Rehberlerden bu ücretten başka ücret istenmeyecek ve bu esaslarda belirtilen hususlardan başka herhangi bir talepte bulunulmayacaktır.

t) İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri tarafından düzenlenecek seminerlerde ücretler, DÖSİMM’ in Vakıf Bank Ankara Şubesi 00158007286874902 nolu hesabına; Rehber Odaları tarafından düzenlenecek seminerler için ücretler Odaların belirlediği banka hesaplarına yatırılacaktır.

u) Hizmet içi eğitim seminerleri ayrıca bir onay veya yazıya gerek olmadan Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü personeli tarafından izlenebilecek ve denetlenebilecektir.