ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MÜCBİR SEBEPLER TOPLANTISI

Bakanlığımızca yürütülen Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği’nin 35 nci Maddesi “Turist Rehberlerinin 1 Ocak – 30 Nisan tarihleri arasında rehberlik belgelerini, bağlı oldukları İl Müdürlüklerine vize ettirme zorunluluğu….” getirmektedir. 37 nci Maddesinde ise; “2 yıl üst üste vizesini yaptırmayan rehberlerin meslekten men edileceği”  hüküm altına alınmaktadır.

Bahsi geçen yönetmeliğin “ Hizmet İçi Eğitim seminerlerine katılma zorunluluğu ve diğer eğitim faaliyetleri” başlıklı 32. maddesinde “profesyonel turist rehberleri her yıl, biri Bakanlık tarafından belirlenen zorunlu konularda olmak üzere en az üç konuda hizmet içi eğitim seminerlerine katılmak zorundadır. Ancak rehberler, istedikleri kadar seminere katılabilirler. Aynı maddede sayılan mücbir sebepler dışında herhangi bir nedenle düzenlenen seminere katılmayan rehberlerin yıllık vizesi yapılmaz.

Ancak, hizmet içi eğitim seminerlerine katılamayanların;

a)      Tam teşekküllü hastaneden alınmış, çalışmasına engel durumunun olduğuna dair sağlık kurulu raporu ile belgelenen sağlık durumu,

b)      Yurtdışında sürdürülen doktora, yüksek lisans (master) ve Milli Eğitim Bakanlığınca burslu olarak lisans eğitimi amacıyla gitmeleri,

c)      Kendisinin veya eşinin kamu görevi dolayısıyla yurtdışında bulunmaları,

d)      Yurtdışında ikamet tescili için o ülke tarafından yurtdışına çıkma tahdidi konulanların bu durumu belgelemeleri halinde geçerli olmak üzere yurtdışında en fazla 1 yıl süreyle ikamet zorunluluğu,

e)      Doğal afetler,

f)       Askerlik,

g)      Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu meslek kuruluşlarınca yurtdışında görevlendirilmeleri,

Nedenleriyle oluşan mazeretlerinin ilgili kuruluşlardan veya noterden tasdikli tercüme edilmiş belgelerinin asılları ile seminerlere katılmak için müracaat ettiklerini belgelemeleri zorunludur. b ve c bentlerindeki mazeret sahiplerinin seminerlere katılmak için müracaatlarını belgelemeleri zorunlu değildir.” Hükmüne yer verilmektedir. 

Hizmet İçi Eğitim Seminerlerine katılamayacak Profesyonel Turist Rehberlerinin durumlarının, 15.11.2006 tarihinde yapılacak olan Mücbir Sebepler Komisyonu toplantısında görüşülmesi amacıyla yukarıda belirtilen mazeretlerine ait tanımlanan belgelerinidilekçeleri ekinde,10.11.2006 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne ulaştırmaları gerekmektedir. Fax ile gönderilen belgeler kabul edilmeyecektir.