ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sadece 2006 yılına mahsus genel bilgilendirme ve telafi seminerleri düzenlenmiştir

Bakanlığımızca yürütülen Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliğinin 35 inci Maddesi “Turist Rehberlerinin 1 Ocak – 30 Nisan tarihleri arasında rehberlik belgelerini bağlı oldukları İl Müdürlüklerine vize ettirme zorunluluğu…” getirmektedir. 37’ inci Maddesinde ise; “2 yıl üst üste vizesini yaptırmayan rehberlerin meslekten men edileceği” hüküm altına alınmaktadır.

Bahsi geçen yönetmeliğin 32 inci Maddesinde: profesyonel turist rehberlerinin her yıl 1 Kasım- 31 Aralık tarihleri arasında;  biri Bakanlık tarafından belirlenen zorunlu konularda olmak üzere en az üç konuda hizmet içi eğitim seminerine katılmaları gerektiğini ve hizmet içi eğitim seminerlerine ek veya telafi şeklinde hizmet içi eğitim semineri düzenlenemeyeceğini hükme bağlamıştır.. 

2006 yılı vizelerine esas 2005 yılı Hizmet içi eğitim seminerleri, mülga profesyonel turist rehberliği yönetmeliğinin ek madde 1’ ine göre Bakanlık makamından alınan 31.12.2004 tarih ve 588 sayılı Onay gereğince düzenlenmiştir.

2005 yılı hizmet içi eğitim seminerlerinin mülga yönetmeliğe yöre düzenlenmiş olması nedeniyle ve sadece 2006 yılına mahsus olmak üzere; Bakanlık Makamının 03.04.2006 tarih ve 47625 sayılı Olurları gereğince genel bilgilendirme ve telafi seminerleri düzenlenmiştir. 2005 yılı hizmet içi eğitim seminerlerine katılamayan rehberlerinde bu seminerlere katılması halinde 2005 yılı hizmet içi eğitim seminerlerine katılmış sayılması uygun görülmüştür. 2006 ve takip eden yıllarda mevzuat hükümlerine göre telafi ve ek seminer düzenlenmesi mümkün değildir. 29 Nisan 2006 tarihinde İstanbul’ da İstanbul Rehberler Odasınca, 03 Mayıs 2006 tarihinde İzmir’ de İzmir Turist Rehberleri Odasınca, 04 Mayıs 2006 tarihinde Antalya’ da Antalya Rehberler Odasınca Tüm rehberler için düzenlenecek genel bilgilendirme ve telafi seminerlerine, 2005 yılı hizmet içi eğitim seminerlerine katılamayan ve mazeretleri Mücbir Sebepler Komisyonunca geçersiz sayılan rehberlerin seminer haklarını telafi edebilmeleri amacıyla katılabileceklerdir.. 2006 ve takip eden yıllarda mevzuat hükümlerine göre telafi ve ek seminer düzenlenmesi mümkün değildir.