ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Profesyonel Turist Rehberliği Mücbir Sebepler

Bakanlığımızca yürütülen Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliğinin 39 uncu Maddesi Turist Rehberlerinin 1 Ocak – 30 Nisan tarihleri arasında rehberlik belgelerini bağlı oldukları İl Müdürlüklerine vize ettirme mecburiyeti getirmektedir. 40 ıncı Maddesinde ise; 2 yıl üst üste vizesini yaptırmayan rehberlerin meslekten men edileceği hüküm altına alınmaktadır.

Bahsi geçen yönetmeliğin 1inci Ek Maddesinde “profesyonel turist rehberleri her yıl zorunlu hizmet içi eğitim seminerlerinden en az üç tanesine katılmak zorundadır. Ancak rehberler, istedikleri kadar seminere katılabilirler. Bakanlıkça takdir olunacak ve resmi belgeye dayanan mücbir sebepler dışında herhangi bir nedenle düzenlenen seminere katılmayan rehberlerin yıllık vizesi yapılmaz.” denilmektedir.

Seminerlere; Sağlık: Rehberlerin tam teşekküllü hastaneden alınmış, çalışmasına engel durumunun olduğuna dair sağlık kurulu raporuyla belgelenmesi halinde geçerlidir. Yurtdışında Eğitim: T.C. devleti tarafından izinli olarak yurtdışında sürdürülen doktora, yüksek lisans (master) ve Milli Eğitim Bakanlığınca burslu olarak lisans eğitimi amacıyla gidenler için geçerlidir. Yurtdışında Kamu Görevi: Kendisinin veya eşinin kamu görevi dolayısıyla yurtdışında bulunmak, Yurt dışında en az bir (1) yıl süreyle ikamet zorunluluğu : Yurtdışında ikamet tescili için o ülke tarafından yurtdışına çıkma tahdidi konulanların bu durumu belgelemeleri halinde geçerli olmak üzere yurtdışında en fazla bir (1) yıl süre ile ikamet zorunluluğu, Doğal afetler, Askerlik, nedenleriyle oluşan mazeretlerinin resmi kuruluşlardan veya noterden tasdikli tercüme edilmiş belgelerinin asılları, yabancı dilde yazılı belgelerin asılları veya noter/konsolosluk tasdikli suretleri ile yeminli bürolarca Türkçeye çevrilmiş tercümelerinin asılları ile seminere katılım bildirim formunu ibraz etmeleri zorunludur. Askerlik, yurtdışında kamu görevi ve yurtdışında eğitim mazereti bulunanlardan seminere katılım bildirim formu istenmez. Yukarıda tanımlananlardan Komisyonca kabul edilen mazeretlerin dışında herhangi bir nedenle 2005 yılı Kasım Aralık aylarında düzenlenen Zorunlu Hizmet İçi Eğitim Seminerlerine katılmayan rehberlerin 2006 yılına ait vizesi yapılmaz. Sonuçlar ilgili İl Müdürlükleri ile meslek kuruluşlarına bildirilir.

Bu nedenle; 2006 yılı vizesine esas olarak 2005 yılında düzenlenen Hizmet içi eğitim seminerlere belirtilen mazeretleri nedeniyle katılamayan Profesyonel Turist Rehberlerinin durumlarının Mücbir Sebepler Komisyonunca görüşülmesi amacıyla yukarıda tanımlanan belgelerin, 25 Kasım 2005 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne ulaştırmaları gerekmektedir. Belirtilen şartlara uymayan ve son müracaat tarihinden sonra Genel Müdürlüğümüze ulaşan talepler ve belgegeçer ile iletilen belgelerin asılları son müracaat tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze gelmedikçe işleme alınmayacaktır.